Facebook Statistics

Aktuality

PPA zverejnila výzvy na podporu predaja konečnému spotrebiteľovi

01-02-2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že dňa 1.2.2012 bolo na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk zverejnené vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 na nasledovné opatrenia:

1.1 Modernizácia fariem
a
1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

Podpora bude prioritne zameraná na priamy predaj vlastnej produkcie žiadateľa určenej na ľudskú spotrebu konečnému spotrebiteľovi a/alebo iným maloobchodným prevádzkarniam.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood