Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre predajcov

31-05-2017

Odborné vzdelávanie  v oblasti prípravkov na ochranu rastlín  vyplýva  z § 32 zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a  vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.

Agroinštitút Nitra má poverenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 66/2012-100  zo dňa 16. 1. 2012 na organizačné zabezpečenie odborného vzdelávania v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín  alebo iných prípravkov na trh a a ich  aplikácie  a  na vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín  alebo iných prípravkov na trh s celoštátnou platnosťou v týchto moduloch:

Modul 01 – Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácie pre predajcov
Modul 02 – Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácii pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárstve
Modul 03 – Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácii pre aplikátorov v poľnohospodárstve

Dňa 6.9.2016 MPRV SR na internetovej stránke zverejnilo Stanovisko  k praktickej aplikácii § 32 Zákona č. 405/2011 Z.z. –  Osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Link  na stiahnutie:    http://www.mpsr.sk/index.php?navID=262&id=10580#

Podľa tohto stanoviska držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti musí byť každý, kto prípravky na ochranu rastlín uvádza na trh,  pričom uvádzaním na trh pre tento účel sa považuje aj predaj alebo ponúkanie na predaj. To znamená, že  u každého podnikateľa, ktorého predmetom podnikania je predaj prípravkov na ochranu rastlín musí byť minimálne jedna osoba, ktorá je držiteľom uvedeného osvedčenia. 

Viď stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k praktickej aplikácii § 32 Zákona č. 405/2011 Z.z. ,

Kontrolným  orgánom splnenia tejto povinnosti je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky.  Platnosť osvedčenia je v trvaní 10 rokov od dňa vydania.  Miesto realizácie: Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4  Nitra a Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice.

 

Bližšie informácie: Ing. Zuzana Repiská, Ing. Monika Rizeková , tel. 037 7910 231, 037 7910 296, 0902 920 860, fax: 037 7910 159, e-mailové adresy: [email protected], [email protected].

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood