Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Klienti sociálnych služieb dostanú možnosť prejsť z veľkých neosobných​ centier do malých komunitných

22-05-2017

Poskytovatelia sociálnych služieb budú môcť získať finančné prostriedky na podporu prechodu z inštitucionálnej formy na komunitnú. Týka sa to zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z fondov EÚ je vyčlenených takmer 68 miliónov eur.

„Rozvoj vidieka je popri poľnohospodárstve najväčšia priorita nášho rezortu, čoho dôkazom je aj suma 2,1 mld. eur vyčlenená na integrovaný regionálny operačný program,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná, ktorej rezort je riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP). „Od novembra minulého roka sme vyhlásili 12 výziev za približne 720 mil. eur.“ Ide o finančné prostriedky na cesty, cyklodopravu, zatraktívnenie verejnej dopravy či budovanie zelenej infraštruktúry v mestách. „Veľkú pozornosť venujeme aj sociálnej oblasti. Vyhlásili sme výzvy, ktoré sa týkajú prakticky všetkých vekových kategórií od škôlkarov až po seniorov. Pomáhame zvyšovať kapacity škôlok, zlepšovať technické vybavenie základných a stredných škôl. Najnovšia výzva je zamerané na prechod poskytovania sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú.“

„Základným princípom tejto výzvy je budovanie tzv. deinštitucionalizovaných centier, laicky povedané, ide o presun klientov z veľkých neosobných centier do malých komunitných centier rodinného typu, čím budeme naprieč celým Slovenskom zvyšovať kvalitu týchto služieb,“ vysvetľuje Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV.

Celková alokácia na eurofondovú výzvu prestavuje sumu 67,449 milióna eur. Výzva je otvorená do vyčerpania alokácie so zohľadnením územného prerozdelenia, uzavretie 1. hodnotiaceho kola je 25. 8. 2017 a uzavretie 2. hodnotiaceho kola 24. 11. 2017. Oprávnenými aktivitami sú rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov, zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov, investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Výzvu pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Cieľom IROP-u je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11593


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood