Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Podujatia v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v gescii rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

09-05-2016

Slovenská republika bude počas SK PRES predsedať formálnym zasadnutiam Rady EÚ v Bruseli a v Luxemburgu. Celkovo je na programe 35 zasadnutí formácií Rady EÚ a približne 2 000 stretnutí pracovných skupín a výborov. Rezort pôdohospodárstva bude viesť zasadnutia Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Zasadnutia AGRIFISH sa zvyčajne konajú raz za mesiac.

Okrem formálnych zasadnutí bude SR viesť približne 20 neformálnych zasadnutí ministrov a ministerských konferencií a 180 neformálnych podujatí na expertnej úrovni na našom území, prevažne v Bratislave a v blízkom okolí. V gescii rezortu pôdohospodárstva bude počas SK PRES organizovaných 20 podujatí a jedno sprievodné kultúrne podujatie.

Zoznam podujatí MPRV SR organizovaných počas SK PRES

P.č.

Názov podujatia

Termín podujatí

Rokovacie dni

Rokovací priestor

Podujatie kategórie A

1.

Neformálne zasadnutie ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva

11. - 13.09.2016

13.09.2016

Reduta

Podujatia kategórie B

2.

Zasadnutie Osobitného výboru pre poľnohospodárstvo

11. - 13.09.2016

12.09.2016

Župné námestie

3.

Neformálne stretnutie GR pre rozvoj vidieka

25. - 27.09.2016

26.09.2016

Hotel Bôrik

4.

Zasadnutie GR zodpovedných za lesné hospodárstvo

26. - 28.10.2016

27.10.2016

Hotel Bôrik

5.

Konferencia na tému: „Úloha regiónov v európskom biohospodárstve“
(spoluorganizuje SCAR)

16. - 17.10.2016

17.10.2016

Hotel Bôrik

6.

Zasadnutie vedúcich Úradov pre bezpečnosť potravín

20. - 21.10.2016

21.10.2016

Hotel Bôrik

7.

Stretnutie hlavných veterinárnych lekárov (CVO)

06. - 09.09.2016

07.09. a 09.09.2016

Hotel Park
Piešťany

8.

Neformálne zasadnutie generálnych riaditeľov a atašé pre rybné hospodárstvo

07. - 09.09.2016

08.09.2016

Kaštieľ Mojmírovce

9.

Zasadnutie vedeckej siete EREN

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

Kongresová sála
MZVaEZ SR

10.

Zasadnutie Poradného fóra EFSA

27. - 29.09.2016

28. - 29.09.2016

hotel Devín
Bratislava

11.

Zasadnutie Komunikačnej pracovnej skupiny Poradného fóra EFSA

04. - 05.10.2016

04. - 05.10.2016

hotel Devín
Bratislava

12.

40. konferencia riaditeľov platobných agentúr EÚ

12. - 14.10.2016

13. - 14.10.2016

Crowne Plaza Bratislava

13.

Heads of medicines agencies
(HMA II)

28. - 30.11.2016

28. - 30. 11.2016

Austria Trend Hotel Bratislava

14.

Konferencia: Aplikácia informačných technológií v oblasti zdravotnej bezpečnosti potravinového reťazca

09.11.2016

09.11.2016

Brusel

15.

5. ročník vedeckého kongresu o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vôd - ochrana zdravia ľudí a zvierat"

18. - 20.10.2016

18. - 20.10.2016

Falkensteiner Hotel Bratislava

16.

Pracovná skupina EK pre zdravie rastlín: neformálne zasadnutie vedúcich rastlinolekárskych úradníkov (COPHS)

10. - 13.10.2016

11. - 12.10.2015

Hotel Grand Nízke Tatry Jasná

17.

Seminár o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

06. - 08.09.2016

07.09.2016

Grand Hotel Kempinski Vysoké Tatry

18.

Zasadnutie Technickej pracovnej skupiny a Plenárne zasadnutie Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu

05. - 07.12.2016

05. - 07.2016

komerčné priestory Bratislava

19.

Medzinárodná odborná konferencia na tému: „Posilnenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci“

30.06. - 01.07.2016

30.06. - 01.07.2016

komerčné priestory Bratislava

20.

Podujatie na vysokej úrovni. SDG č. 5:
Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat. Záväzky a cestovná mapa v oblasti potravinovej bezpečnosti a výživy.

druhá polovica novembra 2016

1 deň

FAO Rím

21.

Prezentácia a premietanie filmov v rámci festivalu Agrofilm v Ríme
(sprievodné kultúrne podujatie)

18. - 22.07.2016
1 deň v tomto rozpätí

-

FAO Rím


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood