Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko

28-04-2016

Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vyhlasuje nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko v oblastiach:

 • Štátna pomoc
 • Technické hodnotenie
 • Vecné hodnotenie

Podrobný zoznam oblastí tvorí prílohu k oznámeniu

Informácie o nábore

Termín predkladania prihlášok na expertov -
od 18.04.2016 do 13.05.2016

Miesto predkladania dokumentácie

Žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov, vyhlásenie a kópie dokumentov potvrdzujúcich splnenie povinných aj špecifických podmienok (v papierovej verzii) je potrebné odovzdať v zalepenej obálke v sídle spoločného technického sekretariátu programu Interreg Poľsko – Slovensko od pondelka do piatku v čase od 08:15 do 16:15 hod. alebo zaslať poštou (rozhodujúci je dátum doručenia zásielky) na adresu:

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY
Program Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja
ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

s uvedením textu: Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020 – (dane osobowe). (Nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – (osobné údaje).

Prosíme vás, aby ste žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov uložili v programe Microsoft Word na elektronický nosič (napr. CD) a priložili elektronickú verziu k dokumentácii. 

Spôsob predkladania dokumentácie

Osoba uchádzajúca sa o zapísanie do zoznamu expertov predkladá vyplnenú žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov a vyhlásenie ako odpoveď na vyhlásenie náboru na kandidátov na expertov.

K prihláške sa prikladajú kópie dokumentov potvrdzujúcich splnenie:

 1. povinných požiadaviek,
 2. podrobných požiadaviek.

(požadované kópie dokumentov sú uvedené v žiadosti o zapísanie do zoznamu expertov).

Požiadavky na kandidátov na expertov

Povinné požiadavky:

a)        pod hrozbou trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých informácií predložili vyhlásenie:

 • o možnosti plne využívať občianske práva,
 • o  plnej spôsobilosti na právne úkony

b)        nepodieľajú sa na implementácii Programu prostredníctvom výkonu úloh inštitúcií zodpovedných za implementáciu Programu (t.j. Riadiaci orgán, Národný orgán, Spoločný technický sekretariát, Regionálne kontaktné body, národní kontrolóri);

c)        nezúčastňujú sa na vypracovaní projektov predkladaných v rámci Programu, neplnia žiadne funkcie v projektoch implementovaných v rámci Programu;

d)       majú vyššie odborné vzdelanie (t. j. študijný smer zodpovedajúci oblasti špecializácie daného experta);

e)        majú vedomosti, príslušné schopnosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Program, minimálne 5 rokov odbornej praxe alebo požadované oprávnenia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Program;

f)         majú vedomosti v oblasti cieľov a spôsobu realizácie Programu;

g)        vyjadrujú súhlas s umiestnením osobných údajov v zozname kandidátov na expertov a so spracovaním osobných údajov, ktoré kandidáti na expertov poskytnú počas vytvárania a vedenia zoznamu kandidátov na expertov, a tiež pre potreby účasti na výbere projektov.

Podrobné požiadavky:

 • vedomosti a skúsenosti v oblasti problematiky a predpisov súvisiacich s využívaním rozvojových prostriedkov Európskej únie, najmä vrátane tých, ktoré sa týkajú Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 (znalosť podrobného opisu aktivít oprávnených pre získanie finančného príspevku v rámci Programu, znalosť všeobecných a programových pravidiel oprávnenosti výdavkov, otázok súvisiacich s realizáciou partnerských projektov, charakteristík cezhraničného projektu, kritérií výberu projektov prijatých Monitorovacím výborom).

Iné dôležité informácie

Kandidát na experta sa môže prihlásiť do viacerých oblastí (v rámci oblastí, pre ktoré bol vyhlásený nábor), pre každú oblasť je však potrebné priložiť samostatnú žiadosť o zapísanie do zoznamu experta spolu s vyhlásením a príslušné dokumenty potvrdzujúce splnenie požadovaných povinných a podrobných požiadaviek. 

V rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko sa experti zúčastňujú na týchto etapách hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku:

 1. formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti – účasť expertov s ohľadom na hodnotenie výskytu štátnej pomoci v projekte,
 2. technické hodnotenie,
 3. vecné hodnotenie.

Podrobný proces hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku je opísaný v Príručke pre prijímateľa v kapitole 5.2 Proces hodnotenia a schvaľovania projektov.

V rámci jednotlivých etáp vykonávajú experti hodnotenie prostredníctvom vyplnenia hodnotiacich hárkov projektov, kde sa od expertov okrem uvedenia výsledku hodnotenia v rámci každého z kritérií požaduje uvedenie podrobného odôvodnenia. Hodnotenie experta sa končí jasne sformulovaným záverom (napr. v prípade, ktorý sa týka uplatňovania pravidiel poskytovania štátnej pomoci na projekt (alebo nie), kategórií pomoci, druhu pomoci (investičná/operačná) a expert je povinný predložiť odporúčania týkajúce sa možnosti realizácie aktivít v rámci projektu (napr. v prípade štátnej pomoci: spôsob, ktorý nenarúša hospodársku súťaž na spoločnom trhu, atď.)
Podrobný opis a termíny vykonania jednotlivých hodnotení sú uvedené v Pracovnom poriadku expertov a vo vzoroch zmlúv.

Otázky a odpovede
Prípadné otázky zasielajte, prosím, na adresu: [email protected]

Prílohy:
Uvedené prílohy je možné stiahnuť na tejto webovej adrese:
https://pl.plsk.eu/web/wst-pl-sk-sk-/-/nabor-kandidatov-na-expertov-v-ramci-programu-interreg-polsko-slovensko

1.     Žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov
2.     Vyhlásenie
3.     Zoznam oblastí
4.     Pracovný poriadok expertov
5.     Hárky hodnotenia štátnej pomoci
6.     Vzor zmluvy o expertíze v oblasti štátnej pomoci
7.     Vzor zmluvy týkajúcej sa technického hodnotenia
8.     Vzor zmluvy týkajúcej sa vecného hodnotenia
9.     Príručka pre prijímateľa vrátane podrobných hodnotiacich kritérií
10.   Program Interreg V- A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
11.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
12.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood