Facebook Statistics

Hodnotenie Echinococcus multilocularis v predložených správach z roku 2016 v súlade s Nariadením komisie EÚ č. 1152/2011

20-12-2016

Správa poskytuje analýzu a kritické zhodnotenie vybranej vzorky zozbieraných dát spracovaných vybranou metódou pri vzorke Echinococcus multilocularis pochádzajúcej z Fínska, Írska, Malty, Anglicka a Nórska z roku 2015  a nachádzajúci sa v správe z roku 2016 v súlade s Nariadením komisie EÚ č. 1152/2011 vzťahujúci sa na preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu Echinococcus multilocularis infekcie u psov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood