Facebook Statistics

Sekcia potravinárstva

Hodnotenie bezpečnosti zmesi rozvetvených metylovaných a lineárnych C14-C18 alkánamidov, odvodených od mastných kyselín používaných v materiáloch určených pre kontakt s potravinam

06-03-2017

Panel Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami, enzýmy, ochucujúce a aromatizujúce látky a technologické pomocné látky vydal vedecké stanovisko:

Hodnotenie bezpečnosti zmesi rozvetvených metylovaných a lineárnych C14-C18 alkánamidov, odvodených od mastných kyselín používaných v materiáloch určených pre kontakt s potravinami

Toto vedecké stanovisko panela CEF úradu EFSA pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami, enzýmy, ochucujúce a aromatizujúce látky a technologické pomocné látky sa zaoberá s hodnotením bezpečnosti zmesi rozvetvených metylovaných a lineárnych C14–C18 alkánamidov, odvodených od mastných kyselín pre použitie v materiáloch určených pre kontakt s potravinami ako klzných, či uvoľnovacích činidiel v obsahu v polyolefínoch do 1 hmot. percenta. Výsledné materiály by mali byť používané v kontakte s potravinami inými ako sú tukové, mastné potraviny skladované dlhodobo pri izbovej teplote, vrátane krátkeho ohrevu. Neočakáva sa, že by dochádzalo k tepelnej degradácii tejto zlúčeniny, ak budú zachované výrobné podmienky pre spracovanie polyoefínov. Špecifická migrácia do 3% kyseliny octovej a 10% etanolu z polyetylénu nízkej hustoty, vyrobeného s 0,37% tejto zlúčeniny sa pohybovala do 0,68 mg/kg. Vzhľadom na negatívne výsledky testu bakteriálnej mutácie a in vivo mikrojadrového testu nebol nájdený dôkaz o genotoxickom potenciále zmesi.

Znečistenie bolo stanovené a hlavné nečistoty boli testované pomocou testu bakteriálnej mutácie s negatívnymi výsledkami. Spolu s negatívnymi výsledkami z in vivo mikrojadrového testu zlúčeniny obsahujúcej nečistoty nebol nájdený dôkaz o genotoxickom potenciále nečistôt. Panel k 28-dňovej štúdii o tomto materiále poznamenal, že medza bezpečnosti medzi pozorovaným nežiadúcim účinkom (NOAEL) a maximálnom expozíciou spotrebiteľov, ktorá by sa mohla vyskytovať v migračnej medze 5 mg/kg potraviny dostatočne pokrýva neurčitosti spojené s toxickými účinkami vďaka možnej akumulácii pomaly hydrolyzovaných rozvetvených amidov počas chronickej expozície.

Panel CEF v stanovisku uzatvára, že materiál nepredstavuje nebezpečenstvo pre spotrebiteľov ak sa používa vo výrobe polyolefínových predmetov určených pre kontakt s inými potravinami, ako s tukovými potravinami a že migrácia neprekračuje 5 mg/kg potraviny. Hodnota migrácie 5 mg/kg by sa nemala platiť pre n-stearamid.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood