Facebook Statistics

Hlasovanie písomnou procedúrou per rollam č. 5 Monitorovacieho výboru pre OP RH

24-01-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným hlasovaním per rollam č. 5 Zápisnicu z hlasovania písomnou procedúrou per rollam č. 5 a uznesenie prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH, ktorým Monitorovací výbor pre OP RH schvaľuje Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Monitorovacieho výboru pre OP RH. Zároveň zverejňujeme schválený Dodatok č. 1 k Štatútu Monitorovacieho výboru pre OP RH a konsolidovanú verziu Štatútu Monitorovacieho výboru pre OP RH.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood