Facebook Statistics

Grantová výzva EFSA pre zber, manažment a analýzu dát

13-05-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výzvu GP/EFSA/DATA/2021/01, ktorá pomôže EFSA pri identifikácii organizácií pre zber, manažovanie a analýzu vedeckých dát.

Cieľom výzvy je určiť jednu alebo viac organizácií v členských štátoch, ktorým môže EFSA zveriť úlohy týkajúce sa podpory EFSA pri implementácii kľúčových odporúčaní pre zber dát.

Organizácie, ktoré sa zapoja do výzvy, musia mať odborné znalosti v oblasti spravovania a analýzy dát, s cieľom zdokonalenia metódy ich zberu, podávania správ a analýz vedeckých dát od príslušných organizácií v členských štátov.

EFSA plánuje s organizáciami uzavrieť rámcové dohody o partnerstve, vzťahujúce sa na 3 loty:

  • Lot 1 – Improved methods for chemical monitoring and organisms monitoring data collection and reporting
  • Lot 2 – Improved data transfer and performance of data validation of large files in reporting of chemical and organisms monitoring data
  • Lot 3 – Harmonised food consumption and food composition data collection

Organizácie musia v návrhu uviesť, o ktorý Lot sa uchádzajú, pričom sa môžu uchádzať o 1 alebo o všetky Loty.

Termín na predloženie návrhov je 25. jún 2021.

Bližšie informácie o podmienkach výzvy nájdete na webovej stránke EFSA.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood