Facebook Statistics

Grantová výzva EFSA pre podporu oddelení EFSA v oblasti pesticídov

13-05-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výzvu GP/EFSA/PREV/2021/01, ktorá sa zameriava na podporné úlohy pre oddelenia EFSA, zaoberajúce sa peer-review pesticídov, rezíduami pesticídov a súvisiacimi administratívnymi činnosťami.

Cieľom výzvy je identifikovať organizácie v členských štátoch, ktoré poskytnú podporu oddeleniam EFSA pri zabezpečovaní nových úloh, vyplývajúcich z nových procesov a legislatívnych požiadaviek v tejto oblasti.

Konkrétne sa jedná o podporu pre oddelenia:

  • PREV (Pesticide Peer Review) – má na starosti hodnotenie rizika účinných látok používaných v prípravkoch na ochranu rastlín
  • PRES (Pesticides Residues) – má na starosti vedecké poradenstvo o možných rizikách spojených s prítomnosťou rezíduí pesticídov v potravinách a krmivách a predkladá návrhy týkajúce sa stanovenia maximálneho reziduálneho limitu (MRL)
  • APDESK (Application Desk) – má na starosti podporu PREV a PRES pokiaľ ide o administratívne záležitosti ako napríklad registrácia zaslanej dokumentácie žiadateľom, overovanie kvality údajov v dokumentáciách ako i hodnotiacich správach počas fázy podávania žiadosti, atď.

Organizácie, ktoré sa do výzvy zapoja, musia v návrhu presne uviesť, o akú kombináciu oblastí/úloh sa uchádzajú.

Termín na predloženie návrhov je 17. jún 2021.

Bližšie informácie o podmienkach výzvy nájdete na webovej stránke EFSA.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood