Facebook Statistics

Grantová výzva EFSA pre oblasť zdravia rastlín

11-05-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil novú grantovú výzvu na predkladanie návrhov projektov zameraných na delegovanie podporných úloh v špecifických oblastiach zdravia rastlín.

VýzvaGP/EFSA/ALPHA/2021/01 - Entrusting support tasks in the area of Plant health – Data management for spatially explicit environmental data and climate suitability analysis of plant pests and diseases je zameraná na manažment dát v prepojení na životné prostredie a na analýzu vhodnosti klímy v súvislosti so škodcami a chorobami rastlín.

Cieľom výzvy na predkladanie návrhov je určenie organizácií, ktorým by mohli byť delegované špecifické úlohy uvedené v 3 častiach výzvy, a to po uzavretí rámcových dohôd o partnerstve na obdobie až 5 rokov:

  1. Selekcia, zber, manažment a analýza environmentálnych údajov
  2. Analýza vhodnosti klímy pre konkrétne druhy škodcov a chorôb rastlín pomocou softvérového nástroja CLIMEX
  3. Analýza vhodnosti klímy pre konkrétne druhy škodcov a chorôb rastlín pomocou modelov distribúcie druhov

Termín na zaslanie návrhov je 30. jún 2021.

Bližšie informácie o uvedenom EFSA grante nájdete na webe EFSA.​


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood