Facebook Statistics

Grant EFSA: NAM projects in the areas of AOP development and transcriptomics for risk assessment

22-07-2022

Predmetná výzva GP/EFSA/ED/2022/01 je zameraná na predkladanie návrhov prípadových štúdií založených na metodikách nového prístupu (NAM) v oblastiach, ktoré boli v pláne NAM označené ako oblasti vyžadujúce ďalší vedecký rozvoj. V súlade s víziou EFSA by navrhované prípadové štúdie mali mať potenciál zlepšiť rýchlosť, presnosť a predvídateľnosť hodnotenia chemických rizík súvisiacich s bezpečnosťou potravín tým, že umožnia integráciu údajov založených na mechanizme a zároveň znížia potrebu biologických skúšok na zvieratách.

Táto výzva na predkladanie návrhov je rozdelená do nasledujúcich dvoch častí:

Časť 1: Vývoj sietí AOP/AOP (Adverse Outcome Pathways)

časť 2: Transkriptomika NAM pre toxikologickú analýzu špecifických ciest k predpovedi toxicity pre cieľové orgány

Ide o dvojstupňový postup, pričom prvý krok spočíva v predložení stručného rámcového návrhu (krok 1), ktorý v prípade, že bude vybraný do užšieho výberu, povedie k tomu, že žiadateľ bude vyzvaný na predloženie úplnej žiadosti (krok 2).

Všetky informácie nájdete na webovom sídle EFSA

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaed202201-nam-projects-areas-aop-development-and-transcriptomics-risk

Termín pre podanie návrhov: 26. septembra 2022