Facebook Statistics

Sekcia potravinárstva

Generovanie dát o citriníne v potravinách

06-03-2017

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal externú vedeckú správu venovanú generovaniu dát o citriníne v potravinách. Externá vedecká správa bola vypracovaná a schválená orgánmi označenými  v správe ako autori.

Na prítomnosť mykotoxínu citrinínu (CIT) bolo analyzovaných celkovo 1195 vzoriek, na európskom trhu dostupných priemyselných obilnín, surovín rastlinného pôvodu a potravín vrátane 92 vzoriek potravinových doplnkov obsahujúcich červené ryžové kvasnice (RYR). Vzorky, z ktorých 13% pochádzalo z organickej produkcie boli zozbierané z priemyselných areálov a maloobchodných jednotiek v období od septembra 2015 do Novembra roku 2016 v ôsmich európskych krajinách (Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Litva, Holandsko, Poľsko, Španielsko a Švédsko). Tieto vzorky obsahovali 390 priemyselných cereálií (pšenicu, jačmeň, raž, ovos a ryžu), 510 výrobkov z cereálií z maloobchodných jednotiek (múka, predaj ryže, chlieb a rožky, cestoviny (sušené), raňajkové cereálie (vločky a müsli), 92 RYR a 203 ďalších výrobkov (fazuľové, ovocné a zeleninové džúsy). 92 vzoriek RYR bolo analyzovaných metódou tamdem HPLC s MS. Následne boli prevedené analýzy, ktoré boli vnútropodnikovo validované každým participantom. Analýzy boli rozpoznané ako vhodné pre daný účel. Limit kvantifikácie (LOQ) pre rozličné skupiny potravín bol: 10 μg/kg pre RYR a 1 μg/kg pre zvyšné, ostatné matice.

Citrinín bol stanovený v koncentráciách nad hodnotami LOQs v 6% priemyselných cereálií, 3% výrobkov z cereálií z maloobchodu a 26% vzoriek RYR. Žiadny citriním nebol stanovený vo fazúľových, ovocných a zeleninových džúsoch. Najviac náchylnými na kontamináciu citrinínom boli RYR potravinové doplnky (26% vzoriek). V  3 vzorkách RYR bol citrinín stanovený nad EU limitom 2,000 μg/kg.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood