Facebook Statistics

Tlačové správy

GASTRA otvorená

28-03-2007

Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa otvoril 13. ročník medzinárodnej výstavy zariadení pre hotely, obchod, verejné stravovanie a potravín GASTRA 2007. Výstava potrvá do 30. 3. 2007.

13. ročník medzinárodnej výstavy zariadení pre hotely, obchod, verejné stravovanie a potravín, zorganizovali vystavovatelia pod heslom Zdravá výživa, kvalita a tradícia.  Na celkovej ploche cca 7 000 m² vystavuje 178 vystavovate¾ov zo 7 štátov Európy, vrátane Slovenskej republiky (Česká republika, Taliansko, Rakúsko, Poľsko, Nemecko a Švédsko). Výstava je umiestnená v pavilónoch A, B, F, M1, M2 a jej súčasťou sú aj subvýstavy COBA – špecializovaná výstava pekárstva a cukrárstva a výstava EMBAL – špecializovaná výstava obalovej techniky.

Stánok MP SR, korý je umiestnený v centrálnej časti pavilónu F na ploche 63 m², predstavuje všetkých súčasných držiteľov, resp. nositeľov ocenenia Značky kvality, v celkovom počte 23.

 

Mgr. Jana Kaplanová
riaditeľka

27. 3. 2007
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59266 272, 02 59266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood