Facebook Statistics

Financovanie výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na opatrenia štátnej pomoci a národných podpôr v roku 2013

27-02-2013

Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odsúhlasila 31. januára 2013 plán výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2013 na štátnu pomoc a národné podpory.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood