Facebook Statistics
Značka Kvality

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal správu o morských biotoxínoch

31-08-2009

Vedci Euróspkeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) zhodnotili, že konzumácia mäkkýšov kontaminovaných morskými biotoxínmi zo skupiny yessotoxínov alebo skupiny pectenotoxínu pri množstvách povolených v EÚ nepredstavujú žiadne zdravotné riziko. Avšak experti vedeckého panelu pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) vo svojom stanovisku uvádzajú, že ľudia konzumujúci mäkkýše kontaminované toxínmi kyseliny okadaikovej, azaspiracidu, saxitoxínu alebo skupín kyseliny domoikovej by mohli byť rizikom chorôb.

Európska komisia požiadala EFSA, aby posúdil súčasné limity v EÚ existujúce pre 6 rôznych typov toxínov v mäkkýšoch, ktoré sú známe pod názvom morské biotoxíny, a skúšobné metódy ustanovené v legislatíve EÚ. Morské biotoxíny sú jedovaté látky, ktoré produkujú rôzne riasy a ktoré sa môžu akumulovať v mäkkýšoch.

Toto stanovisko EFSA prináša spolu závery šiestich predchádzajúcich hodnotení rizík morských biotoxínov. Pre každý typ biotoxínu vedecký panel CONTAM stanovil množstvo, ktoré môže byť konzumované v rámci 24 hodín bez značného zdravotného rizika (akútna referenčná dávka). Tieto boli potom porovnané so spotrebou mäkkýšov a údajmi o ich výskyte z niekoľkých krajín EÚ s cieľom posúdiť limity v EÚ.

Použijúc dostupné údaje o spotrebe, experti identifikovali 400 g ako reálny odhad veľkej porcie mäkkýšov a použili toto množstvo pri posudzovaní súčasných povolených množstiev toxínov. Na základe týchto výpočtov, ľudia konzumujúci menšie porcie mäkkýšov kontaminovaných toxínmy kyseliny okadaikovej, azaspiracidu, saxitoxínu alebo skupín kyseliny domoikovej by mohli taktiež pocítiť škodlivé následky ako napr. hnačka a zvracanie.

Vedecký panel CONTAM zhodnotil, že biologická skúška na myšiach, ktorá je oficiálnym testom používaným na analýzu týchto toxínov u mäkkýšov, nie je ani dostatočne citlivá na detekciu špecifických toxínov ani na stanovenie či množstvá niektorých toxínov sú na alebo pod hranicou súčasných EÚ limitov. Vedecký urobil odporúčania pre ďalšiu prácu v oblasti alternatívnych metód.

Vedecké poradenstvo EFSA v tejto veci pomôže vhodne informovať o nasledujúcich opatreniach, ktoré majú byť prijaté Komisiou. Koncom tohto roku plánuje EFSA vydať ďalšiu sériu stanovísk o morských biotoxínoch, pre ktoré zatiaľ neboli v EÚ stanovené žiadne limity.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood