Facebook Statistics
Značka Kvality

Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027

Európska komisia schválila slovenský Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027

24-11-2022

Po vyše ročnej intenzívnej príprave a rokovaniach s domácim agrosektorom a zástupcami Európskej únie dnes Európska komisia schválila finálnu podobu slovenského Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) na nasledujúce eurofondové obdobie. Pre našich pôdohospodárov, rozvoj vidieka i štátnu správu sa Strategický plán stane kľúčovým ,,manuálom" na najbližšie roky. 

Rozhodnutím Európskej komisie č. C (2022) 8337 vstúpi od 1. 1. 2023 do platnosti Strategický plán, podľa ktorého sa bude pôdohospodárom prerozdeľovať 3,38 miliardy EUR z eurofondov a 866,8 milióna EUR zo štátneho rozpočtu.

,,Na Strategickom pláne tvrdo pracovali kolegovia z ministerstva a zástupcovia poľnohospodárskej a potravinárskej samosprávy uplynulý takmer rok a pol, za čo sa im chcem v mene celého agrorezortu poďakovať. Ide totiž o najzásadnejší dokument, na základe ktorého budú poľnohospodári, lesohospodári, potravinári či miestne akčné skupiny čerpať európske zdroje a zdroje štátneho rozpočtu v objeme viac ako 4 miliardy EUR. Keď k tomu prirátame 1,25 miliardy vo forme úverov pre potravinárov, ktoré môže vygenerovať 250 miliónová štátna záruka, ide v agrorezorte o objem financií, ktorý v histórii nemá obdobu. Som presvedčený, že ak sa  nám podarí tieto prostriedky efektívne investovať, dokážeme postaviť náš vidiek na nohy," uviedol minister Samuel Vlčan.

Cieľom Strategického plánu Slovenska je zvýšiť konkurencieschopnosť a odolnosť poľnohospodárskeho sektora za súčasnej ochrany prírodných zdrojov. Plán zavádza hornú hranicu priamych platieb na základe veľkosti farmy a redistribučnú podporu pre malé a stredné podniky. Dodatočná ročná podpora vo výške 370 miliónov EUR pomôže slovenským farmárom v oblastiach s prírodnými obmedzeniami, keďže do tejto kategórie patrí 61 % slovenskej poľnohospodárskej pôdy. S pomocou podpory SPP sa slovenský plán usiluje o to, aby do roku 2030 bolo 20 % poľnohospodárskej pôdy na Slovensku obhospodarovanej ekologicky. Okrem toho takmer 64 % dobytčích jednotiek bude profitovať z fondov EÚ na zníženie používania antibiotík a podpory dobrých životných podmienok zvierat. Rozvoj vidieka je tiež veľkou súčasťou strategického plánu Slovenska, keďže podporí vytvorenie 1 500 pracovných miest a 430 vidieckych podnikov. Napokon, viac ako 10 000 osôb bude mať prístup k poradenstvu a odbornej príprave, najmä pokiaľ ide o digitalizáciu a udržateľné poľnohospodárstvo.

Národný Strategický plán schválila vláda SR na rokovaní 10. februára 2022, počas prípravy boli návrhy konzultované so zástupcami stavovských organizácií a Európskou komisiou. Oficiálne rokovania Slovenska s európskou komisiou sa začali 1. júna 2022, za necelý polrok sa podarilo vyriešiť 315 pripomienok, z toho 27 kľúčových.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood