Facebook Statistics
Značka Kvality

Európska kampaň na podporu zdravia rastlín #PlantHealth4Life prichádza na Slovensko

15-05-2024

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska komisia a partneri spúšťajú v 22 krajinách druhý ročník kampane na podporu zdravia rastlín #PlantHealth4Life. Cieľom osvetovej kampane, do ktorej sa po prvýkrát zapája aj Slovensko, je zvýšiť povedomie o chorobách a škodcoch, ktoré napádajú rastliny a môžu mať vážne ekonomické a ekologické následky. EFSA a partneri pripomínajú, že kľúčovú úlohu pri ochrane rastlín hrá okrem odborníkov aj verejnosť.

Rastliny tvoria 80 % potravy ktorú konzumujeme, a čistia vzduch, ktorý dýchame. Zdravé rastliny znamenajú dobrú úrodu pre poľnohospodárov, čo má vplyv na dostupnosť a ceny potravín pre spotrebiteľov. Klimatické zmeny a globalizácia však v súčasnej dobe ohrozujú rastliny na našej planéte. Šírenie chorôb a škodcov napádajúcich rastliny môže mať vážne dôsledky na ekonomiku, životné prostredie aj obyvateľov krajiny. Pleseň zemiaková napr. v polovici 19. storočia viedla k ničivej strate úrod zemiakov a bola kľúčovým prvkom írskeho hladomoru a Xylella fastidiosa pred pár rokmi zničila milióny olivovníkov v talianskej Apúlii.

Zdravie rastlín má vplyv nielen na životné prostredie, ekonomiku a európsky potravinový reťazec, ale aj na našu súčasnosť a budúcnosť – tým, že chránime rastliny pred škodcami a chorobami, chránime život. Napĺňa nás hrdosťou, keď vidíme, ako sa Európania zaujímajú o tieto témy , čoho dôkazom je mimoriadna účasť členských štátov na kampani #PlantHealth4Life,“ hovorí Tobin Robinson, vedúci oddelenia pre rastliny úradu EFSA.

Môže prispieť každý z nás

EFSA kampaň sa na Slovensku realizuje v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Choroby a škodcovia rastlín predstavujú vážnu hrozbu pre poľnohospodárstvo, lesníctvo i životné prostredie. Pod týmito škodlivými organizmami si môžeme predstaviť vírusy, baktérie, huby, roztoče, hmyz, háďatká či mäkkýše. Do krajiny sa často dostávajú prostredníctvom infikovaných sadeníc alebo semien z iných členských štátov EÚ alebo tretích krajín. Účinné metódy priamej ochrany pred novými invazívnymi druhmi škodcov zvyčajne neexistujú, pretože sú často odolní voči prípravkom na ochranu rastlín. Veľmi dôležitá je preto prevencia a včasná detekcia škodcov.,“ vysvetľuje Jana Vargová,  generálna riaditeľka sekcie poľnohospodárstva MPRV SR.

Kampaň #PlantHealth4Life verejnosti pripomína, že každý z nás hrá pri ochrane rastlín kľúčovú úlohu. Navštívte oficiálnu webovú stránku kampane campaigns.efsa.europa.eu/PlantHealth4Life/sk  a zistite, ako môžete aj vy prispieť k ochrane zdravia rastlín:

  • Cestujete mimo EÚ? Ak sa počas svojich ciest zamilujete do exotickej rastliny, odfoťte si ju, ale jej semená alebo časti rastliny si domov neberte. V opačnom prípade by ste ich prenášaním v batožine mohli do domovskej krajiny priniesť nových škodcov.
  • Škodcovia a pôvodcovia chorôb rastlín sa môžu do EÚ dostať aj cez rastliny, ktoré kupujete, ak neboli riadne skontrolované a certifikované. Ak kupujete rastliny online z krajín mimo EÚ, uistite sa, že majú rastlinolekárske osvedčenie.
  • Rozprávajte sa so svojimi deťmi o význame rastlín. Podporíte tak formovanie mladej generácie ambasádorov zdravia rastlín.

O kampani

#PlantHealth4Life je niekoľkoročná medzinárodná kampaň vypracovaná na žiadosť Európskej komisie, ktorá vychádza z hĺbkovej analýzy vnímania a správania obyvateľov v oblasti zdravia rastlín v celej EÚ. Tento rok kampaň zahŕňa 21 členských štátov a jednu kandidátsku krajinu, čím sa zdvojnásobil dosah z predchádzajúceho roka: Belgicko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko.

O EFSA

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín je agentúra Európskej únie, ktorá bola zriadená v roku 2002 s cieľom slúžiť ako nestranný zdroj vedeckého poradenstva manažérom pre riziká a informovať o rizikách súvisiacich s potravinovým reťazcom. Spolupracuje so zainteresovanými stranami s cieľom podporovať súdržnosť vedeckého poradenstva EÚ a poskytuje vedecký základ pre tvorbu legislatívy na ochranu európskych spotrebiteľov pred rizikami súvisiacimi s potravinami – stratégia „Z farmy na stôl“.

Kontakt pre médiá:

Seesame, Karolína Šramová, [email protected], 0908 929 187


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood