Facebook Statistics

EPAA poskytne granty študentom na kongres EUSAAT

17-07-2019

V termíne 10. – 13. 10. 2019 sa koná v Linzi (Rakúsko) už 19. ročník odborného kongresu EUSAAT (Európska spoločnosť pre alternatívy k testovaniu na zvieratách). Európske partnerstvo pre alternatívne prístupy k testovaniu na zvieratách (EPAA) poskytne granty pre šikovných študentov aj tento rok.

Kongres EUSAAT

Odborný program kongresu je každý rok veľmi bohatý, inak to nebude ani tento rok. Zaznejú príspevky z problematiky 3D tkanivových modelov a orgánových systémov „na čipe“, in silico modelov (využitie PC programov na predpovedanie správania látok v živom organizme), ale aj najčastejšie používaných alternatívnych metód v rámci nariadenia REACH. V rámci samostatnej sekcie sa predstavia aj tzv. 3Rs centrá propagujúce alternatívy, ale zaznejú aj mnohé ďalšie témy.

Príspevky na kongres bolo možné zasielať do 15. 07. 2019. Stále sa je však možn é prihlásiť ako pasívny účastník. Do 16. 08. 2019 sú ponúkané vstupenky za zvýhodnenú cenu od 99 do 286 € podľa kategórie. Registrovať sa je možné cez online formulár.

EPAA 3Rs študentské granty 2019

Finančná podpora EPAA je určená pre perspektívnych študentov zaoberajúcich sa toxikológiou, alternatívnymi metódami či princípmi 3Rs (nahradenie, obmedzenie a zjemnenie testov na laboratórnych zvieratách). Účelom grantov je pokryť študentom náklady spojené s účasťou na tomto odbornom vedeckom podujatí (účastnícke poplatky, cestovné a ubytovacie náklady). EPAA si je totiž vedomá, že práve nedostatok finančných prostriedkov môže byť pre študentov pri návšteve kongresu limitujúci. 

EPAA ponúka 2 granty:

  • v hodnote 500 €
  • v hodnote 1000 €

Kto sa môže uchádzať?

Študenti denného štúdia, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia a zároveň ešte nemajú doktorát. Uchádzači o grant musia študovať v jednej z krajín EU, občianstvo v niektorom štáte EÚ nie je pre získanie grantu podmienkou. Zároveň im žiadna iná inštitúcia nesmie poskytnúť financovanie či preplatenie nákladov na účasť.

Žiadosti o grant je potrebné poslať do 19. 08. 2019 (do 24:00) na grow‐epaa@ec.europa.eu. Na e-mailovej adrese je tiež možné získať odpovede na doplňujúce otázky.

Viac informácií o grantoch EPAA a o výberovom procese je dostupných na webovej stránke grantov.

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood