Facebook Statistics

EK zahájila proces výberu nových členov správnej rady EFSA

30-06-2021

Dňa 23. júna 2021 Európska Komisia zahájila výzvu na vyjadrenie záujmu  o pozíciu členov správnej rady EFSA. Konečná lehota na podanie prihlášok je 20. septembra 2021 o 12:00 hod

Od 1. júla 2022 bude zavedené nové zloženie správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Záujemcovia sú vyzvaní na podávanie prihlášok na miesta členov správnej rady EFSA, ktorí preukážu aktívne zapojenie z organizácií zastupujúcich občiansku spoločnosť a záujmy potravinového reťazca. Funkčné obdobie nových členov bude štvorročné, od 1. júla 2022.

Upozorňujeme, že budú akceptované len prihlášky kandidátov, ktorí v čase podania prihlášky preukážu, že zastupujú spotrebiteľské organizácie, organizácie na ochranu životného prostredia, organizácie poľnohospodárov alebo priemyselné organizácie.

Na základe tejto výzvy sa zostaví zoznam kandidátov Komisie, z ktorého Rada vykoná vymenovanie:

  • jedného člena a jedného náhradníka z radov spotrebiteľských organizácií;
  • jedného člena a jedného náhradníka z mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia;
  • jedného člena a jedného náhradníka z organizácií poľnohospodárov a
  • jedného člena a jedného náhradníka z priemyselných organizácií.

Uchádzači sa môžu prihlásiť online prostredníctvom online formulára .

Formulár by mal byť odoslaný pomocou tlačidla "submit", ktoré je vo formulári vložené. Po odoslaní treba formulár stiahnuť a uložiť vo formáte pdf. Nezabudnite, prosím, že k prihláške je potrebné priložiť životopis, referenčný list od organizácie, ktorú v čase podania prihlášky zastupujete, a podpísaný formulár vyhlásenia o záujme (ktorý nájdete nižšie).

Ďalšie relevantné dokumenty:

Ak si prajete podať žiadosť v inom úradnom jazyku Európskej únie ako v angličtine, môžete vyplniť anglický formulár vo vami preferovanom jazyku alebo kontaktovať sekretariát výzvy e-mailom na adrese SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu a požiadať o formulár žiadosti vo vami preferovanom jazyku. Vyplnený formulár prihlášky, životopis, referenčné list od organizácie a vyplnený formulár vyhlásenia o záujme zašlite na adresu: SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu.

Upozorňujeme však, že výzva na podávanie prihlášok stanovuje, že veľmi dobrá znalosť angličtiny je nevyhnutná a je podmienkou výzvy.

Zdroj Európska Komisia

Call for expressions of interest for the position of member of EFSA's Management Board


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood