Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA začína konzultácie o hodnotení bezpečnosti a účinnosti látok používaných na odstránenie mikrobiologického znečistenia povrchov

25-01-2010

Parma, 22 január 2010    

Krátka internetová informácia

EFSA Panel pre biologické riziko (BIOHAZ)  uverejnil na verejnú konzultáciu revíziu spoločného usmernenia BIOHAZ a bývalého AFC panelu na predkladanie žiadostí o látkach, ktoré majú byť použité na odstránenie mikrobiologickej kontaminácie z povrchu potravín živočíšneho pôvodu. Návod obsahuje údaje a príklady štúdií vzorov pre hodnotenie týchto látok s ohľadom na ich bezpečnosť pre spotrebiteľov a životné prostredie a ich účinnosti pri klesajúcej úrovni mikrobiálnej kontaminácie. Usmernenie tiež prezentuje, ako by sa malo vykonávať hodnotenie možného vývoja mikrobiálnej rezistencie voči dekontaminačným činidlám. Informácie a údaje požadované v tomto pokyne týkajúce sa toxikologických aspektov (kapitola 6), zodpovedá tomu, čo bolo predtým uvedené v spoločnom AFC / BIOHAZ usmernení, uverejnenom v roku 2006. Všetky zainteresované strany sú vyzvané, aby poskytli svoje pripomienky do štyroch týždňov od dátumu zverejnenia dokumentu s pokynmi. V súlade s politikou otvorenosti a transparentnosti uverejní EFSA na svojej internetovej stránke súhrnnú správu o doručených pripomienkach a tieto zohľadní pri finalizácii záverečnej správy, ktorá bude zverejnená na začiatkom roku 2010.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood