Facebook Statistics

EFSA začala vydávať nový elektronický časopis – EFSA JOURNAL

14-01-2010

EFSA za účelom ďalšieho sprehľadnenia svojej činnosti od januára 2010 začala vydávať oficiálny elektronický časopis EFSA JOURNAL. Úlohou uvedeného časopisu, ktorého prvé číslo je vystavené on-line na web stránke EFSA (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm), je čo najviac priblížiť vedeckú prácu  EFSA širokej odbornej verejnosti. EFSA JOURNAL bude prinášať najnovšie informácie o činnosti expertov EFSA, vedeckých panelov, pracovných skupín, ako aj informácie o vypracovaných vedeckých stanoviskách resp. technických správach na konkrétne problémy resp. o iných dokumentoch súvisiacich s činnosťou EFSA. Nový elektronický časopis bude vlastne predstavovať bibliografickú databázu výstupov z vedeckej činnosti EFSA a prvé publikované číslo poskytuje ich bibliografický prehľad za rok 2009. Pre čitateľa zároveň umožňuje rýchly prístup k plnohodnotnej verzii príslušného dokumentu uverejneného na web stránke EFSA.
(kov)