Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA začala vydávať nový elektronický časopis – EFSA JOURNAL

14-01-2010

EFSA za účelom ďalšieho sprehľadnenia svojej činnosti od januára 2010 začala vydávať oficiálny elektronický časopis EFSA JOURNAL. Úlohou uvedeného časopisu, ktorého prvé číslo je vystavené on-line na web stránke EFSA (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm), je čo najviac priblížiť vedeckú prácu  EFSA širokej odbornej verejnosti. EFSA JOURNAL bude prinášať najnovšie informácie o činnosti expertov EFSA, vedeckých panelov, pracovných skupín, ako aj informácie o vypracovaných vedeckých stanoviskách resp. technických správach na konkrétne problémy resp. o iných dokumentoch súvisiacich s činnosťou EFSA. Nový elektronický časopis bude vlastne predstavovať bibliografickú databázu výstupov z vedeckej činnosti EFSA a prvé publikované číslo poskytuje ich bibliografický prehľad za rok 2009. Pre čitateľa zároveň umožňuje rýchly prístup k plnohodnotnej verzii príslušného dokumentu uverejneného na web stránke EFSA.
(kov)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood