Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA uverejňuje technickú správu o rezíduách veterinárnych liečiv u zvierat a v potravinách

15-04-2010

Parma,
14.apríla 2010

Tlačová správa

V nadväznosti na žiadosť Komisie o pomoc, EFSA zverejnila výročnú správu o výskyte rezíduí veterinárnych liečiv v živých zvieratách a živočíšnych produktoch. Správa, ktorá sa vzťahuje aj na iné látky, ako sú kontaminanty, porovnáva prezentované hodnoty s limitmi stanovenými v právnych predpisoch EÚ s cieľom chrániť spotrebiteľov.(1)Správa vychádza z údajov poskytnutých 27 členskými štátmi EÚ na rok 2008.
Spolu bolo nahlásených viac ako 750.000 cielene odobratých vzoriek, z ktorých výsledky u menej ako 2000 (0,27%), vykazovali prekročenie oproti zákonným limitom. Frekvencia ne-kompatibilných výsledkov (tj tých, ktoré prekročili maximálne limity) bola podobná ako v predchádzajúcich rokoch u väčšiny regulovaných veterinárnych liečiv.

Antibakteriálne látky vykazovali najvyšší podiel ne-kompatibilných výsledkov (46%), nasledované hormónmi (19%)(2) a látkami kvalifikovanými ako "ostatné veterinárnych liečivá" (18%)(3).  Najvyšší podiel na ne-kompatibilných výsledkoch bol nájdený u ošípaných (39%), nasledovaný u kráv (31%) a u hydiny (17%). Avšak, tieto živočíšne skupiny takisto vykazovali najvyšší počet odobratých vzoriek.


(1) Pozri http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0023:EN:NOT
(2) Vrátane hormónov a hormónom podobných látok
(3) Zahŕňajú napríklad sedatíva a ne-steroidné a  protizápalové liečivá

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood