Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA uverejňuje druhú sériu stanovísk o zdravotných tvrdeniach

01-03-2010

EFSA zverejnil druhú sériu stanovísk o zdravotných tvrdeniach zostavených členskými štátmi a Európskou komisiou. Vedeckí experti EFSA z vedeckého panelu pre dietetické produkty, výživu a alergie (NDA) zhromaždili všetky vedecké informácie predložené na podporu 416 zdravotných tvrdení . Tieto stanoviská boli poslané Európskej komisii a členským štátom, ktoré rozhodnú s konečnou platnosťou či tieto tvrdenia autorizujú alebo nie.

Hodnotenie panelu NDA bolo pozitívne v prípadoch, kde bola dostupná dostatočná vedecká evidencia na podporu daného tvrdenia, ako u tých ktoré sa vzťahujú na vitamíny a minerály. Experti vyjadrili záporné stanovisko k väčšine tvrdení z druhej série, v dôsledku nízkej kvality informácií poskytnutých EFSA vrátane:

  • nedostatku informácií pre identifikáciu základu, na ktorom je tvrdenie založené napr. "probiotiká";
  • nedostatku evidencie, že daný efekt je skutočne prospešný pre udržiavanie alebo zlepšenie telesných funkcií (napr. potravina s "antioxidačnými vlastnosťami");
  • nedostatku štúdií na ľuďoch so spoľahlivými výsledkami týkajúcimi sa uvedeného  zdravotného prínosu.

Toto je druhá séria stanovísk o zdravotných tvrdeniach a vedecký panel NDA pokračuje spracovávaním zvyšných tvrdení zo zoznamu. Tento postupný prístup bol prijatý kvôli veľkému počtu prijatých žiadostí o zhodnotenie a požiadavke, aby EFSA zverejňoval stanoviská krátko po ich prijatí, s cieľom zabezpečiť transparentnosť. Pri plnení svojich úloh EFSA spája podobné nároky (napr. látka a / alebo dávky) s cieľom vytvoriť ucelený názor.

Úrad EFSA pravidelne spolupracuje so zainteresovanými stranami a je si vedomý dôležitosti objasnenia procesu, ktorým sa riadi NDA panel pri hodnotení tvrdení. Informačný dokument popisuje ako EFSA uplatňuje jednotné postupy pre zhodnotenie zdravotných tvrdení článku 13.1, vrátane používania jednotných vedeckých kritérií pre zdôvodnenie tvrdení a pre charakterizáciu potravín. Daný dokument je uverejnený na internetovej stránke EFSA:

EFSA by mal dokončiť túto prácu do roku 2011 v závislosti na konečnom počte prijatých žiadostí. EFSA spolupracuje s Európskou komisiou za účelom vytvorenia presnejšieho časového harmonogramu pre dokončenie práce, s prihliadnutím na všetky ďalšie tvrdenia, ktoré majú byť ešte zhodnotené.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood