Facebook Statistics

EFSA sa vyjadruje k odborným znalostiam pre prístup One Health

28-05-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil úvodný text „Odborné znalosti EFSA podporujú potreby politiky One Health".

V úvodníku zdôrazňuje EFSA dôležitosť spolupráce nad rámec vedeckých disciplín. Vyzdvihuje tiež potrebu prístupu Jedného zdravia („One Health approach") pre riešenie globálnych výziev, ako sú zmena klímy, strata biodiverzity či COVID-19 a poskytovanie rozsiahleho vedeckého poradenstva pre informované politické rozhodnutia.

Pozrite si krátke videá o #OneHealth na sociálnych sieťach EFSA:

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood