Facebook Statistics

EFSA hodnotí génové markery antibiotickej rezistencie u GM plodín

12-06-2009

Dnes bolo publikované stanovisko EFSA poskytujúce konsolidovaný prehľad o využití génových markérov antibiotickej rezistencie (ARMG) u GM plodín, vrátane spoločného vedeckého stanoviska Panelov GMO a BIOMAZ. Oba Panely zhrnuli, že podľa súčasných dostupných informácií je nepravdepodobné predpokladať škodlivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie vyplývajúce z prenosu dvoch génových markerov antibiotickej rezistencie, nptII. a aadA. Neistoty, ktoré sa vyskytli v tomto stanovisku, sú spôsobené otázkami, vzťahujúcimi sa okrem iného k spôsobu odoberania vzoriek a detekcie, ako aj možnostiach stanoviť úrovne expozície a nespôsobilosť určiť prenosom génovú rezistenciu k definovanému zdroju. Dvaja členovia Panelu BIOMAZ vyjadrili menšinový názor, týkajúci sa možnosti škodlivých účinkov markérových génov antibiotickej rezistencie na ľudské zdravie a životné prostredie.

V tomto stanovisku Panel GMO prehodnotil svoje pôvodné hodnotenie samotnej GM plodiny obsahujúcej ARMG, brané do úvahy nálezy a závery spoločného stanoviska Panelov GMO a BIOMAZ. GMO Panel konštatoval, že jeho predchádzajúce hodnotenie rizika pre použitie nptII. génového markéra v GM plodine je v súlade so stratégiou hodnotenia rizika popísaného v spoločnom stanovisku a že neexistuje dostupný nový vedecký dôkaz, ktorý by viedol k zmenám v predchádzajúcich stanoviskách pre tieto GM plodiny.

Po prijatí spoločného stanoviska Panelov GMO a BIOHAZ, EFSA požiadal oba Panely zvážiť, či vyjadrené menšinové názory vyžadujú vysvetlenie spoločného stanoviska alebo ďalšej vedeckej práce. Predseda Panelu odpovedal, že menšinové názory boli dôsledne zvažované počas prípravy spoločného stanoviska a nie je potrebné ďalšie vysvetľovanie alebo vedecké skúmanie.

V spoločnom stanovisku Panely GMO a BIOMAZ zhrnuli, že prenos ARMG z GM rastliny na baktérie sa nepreukázal ani v prírodných ani laboratórnych podmienkach. Kľúčovou bariérou k stabilnému prijatiu antibiotickej rezistencie markerových génov z GM plodiny na baktériu je nedostatok kompatibility sekvencií DNA medzi rastlinou a baktériou.

Oba Panely zhrnuli, že antibiotická rezistencia génov nptII a aadA sa vyskytuje v rôznych frekvenciách u rôznych bakteriálnych druhov a rodov i životného prostredia. Najnovšie analýzy celých bakteriálnych populácií, využívajúc najnovšie technológie demonštrovali, že rezistencia génov k antibiotickému kanamycínu, neomycínu a streptomycínu sú prítomné vo všetkých oblastiach životného prostredia, ktoré bolo predmetom skúmania. Prítomnosť antibiotík v životnom prostredí a ich používanie sú kľúčovými faktormi v riadení selekcie a rozširovaní rezistentných génov na antibiotiká.

V spolupráci s Európskym úradom pre medicínu (EMEA) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), oba Panely tiež zvažovali dôležitú klinickú stránku pre ľudí a veterinárnu medicínu na antibiotiká, ktorým ARMG podlieha. NptII. zodpovedá rezistencii na antibiotiká kanamycínu a neomycínu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ich zaradila do kategórie ako “veľmi dôležité antimikrobianty.“ Kanamycín sa využíva ako druhotné antibiotikum pre ošetrenie infekcie s mnohonásobnou liečbou rezistencie tuberkulózy (MTB), narastajúcej rezistencie MTB k takým antibiotikám, ktoré sa prejavujú globálne. Oba Panely v každom prípade skonštatovali, že nptII nepreukázal rezistenciu na kanamycín v pokuse na MTB.

GMO panel uviedol tiež vo svojom predchádzajúcom stanovisku pre využitie nptII u GM rastlín aj výsledok zo spoločného stanoviska Panelov GMO a BIOMAZ. GMO Panel skonštatoval vo svojom stanovisku, že jeho predchádzajúce hodnotenie rizika pre využitie nptII u kukurice MON863 a jej hybridov, rovnako ako u škrobových zemiakov EH92-527-1 sú v súlade so stratégiou hodnotenia rizika v spločnom stanovisku Panelov GMO a BIOMAZ. Panel GMO tiež zdôraznil, že v súčasnosti neexistujú dostupné nové vedecké dôkazy, ktoré by viedli Panel k zmenám v predchádzajúcich stanoviskách pre tieto GM plodiny.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood