Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA hodnotí bezpečnosť pôvodných dopravných kontajnerov pre lodný transport potravín

02-12-2009

Jedlé tuky a oleje sa môžu transportovať v kontajneroch, ktoré nie sú výlučne určené pre transport potravín. Je však potrebné, aby každá látka, transportovaná predtým v takýchto kontajneroch, bola hodnotená so zreteľom na možné bezpečnostné riziko. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), vyhovejúc požiadavke Európskej komisie, zhodnotil bezpečnosť 14 rôznych látok a zmesí, ktoré by mohli byť dopravované v lodných kontajneroch, a ktoré boli neskôr použité ako jedlé tuky a oleje, dopravené do EÚ lodnou dopravou.

Deväť substancií a päť zmesí/skupín látok pre pôvodné dopravné kontajnery prichádzajúce do úvahy, majú veľa rôznych priemyselných alebo poľnohospodárskych využití. Panel expertov EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM Panel) hodnotil ich bezpečnosť vzhľadom na pôvod dopravných kontajnerov na základe kritérií, prijatých Panelom začiatkom tohto roka.

Panel rozhodol, že šesť z týchto hodnotených látok (dusičnan vápenatý, dusičnan amónny, peroxid vodíka, izobután, suspenzia kaolínu a fruktóza) by nemalo byť ohrozením zdravia z dôvodov transportu v pôvodných dopravných kontajnerov pre jedlé tuky a oleje, požitých cez more pre lodnú dopravu.

Panel však rozhodol, že cyklohexanol (často používaný na spracovanie nylonu a farmaceutík), cyklohexanón (používaný medzi iným v elektronickom priemysle) a 2,3-butándiol (používa sa do tlačiarenského písma, parfumérii a priemysle pre plasty), nespĺňajú kritéria pre akceptovanie pôvodných dopravných kontajnerov vzhľadom na toxikologické obavy a/alebo nedostatok údajov, ktoré by potvrdili ich bezpečnosť.

Panel zvážil, že tieto zmesi mastných kyselín a mastných alkoholov by nemali byť predmetom obáv o poškodenie zdravia z pôvodných dopravných kontajnerov pokiaľ boli odvodené z jedlých olejov a tukov. Rovnaký záver bol prezentovaný aj pre mastné estery zmesí vyrobených z mastných kyselín a mastných alkoholov, alebo z mastných kyselín a metanolu alebo etanolu, stanovujúce, že mastné estery zmesí pochádzajú z nekontaminovaných zdrojov (a neobsahujú oleje z odpadu zo zberných miest).

Záverom, Panel nemal dostatok informácií o „zeleninovom epoxidovom oleji“ pre jeho zhodnotenie v pôvodných dopravných kontajneroch (mimo sójového epoxidového oleja, ktorý bol už potvrdený per transport v pôvodných dopravných kontajneroch).

Európska komisia požiadala EFSA o zhodnotenie najmä látok, ktoré sú predkladané pre pravdepodobné zaradenie do medzinárodného zoznamu akceptovateľných pre dopravu v pôvodných dopravných kontajneroch, aby mohli byť prediskutované v komisii Kódex alimentárius v blízkej budúcnosti.

Linky:


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood