Facebook Statistics

EFSA - Bezpečnosť cukrov: návrh vedeckého stanoviska otvorený pre verejnú konzultáciu

16-08-2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že úrad EFSA zverejnil návrh vedeckého stanoviska k prípustnej hornej hranici príjmu cukrov v potrave.

Predkladaný dokument obsahuje vedecké hodnotenie vzťahu medzi príjmom cukrov v potrave a nepriaznivými účinkami na zdravie pokiaľ ide o chronické metabolické ochorenia, tvorbu zubných kazov ako aj vplyv cukrov počas tehotenstva. Dokument môže pomôcť členským štátom pri stanovovaní cieľov a  odporúčaní týkajúcich sa práve cukrov v potrave. 

Úrad EFSA bol požiadaný piatimi európskymi krajinami, aby stanovili vedecky podloženú prípustnú najvyššiu hladinu príjmu (Upper Intake Level –UL) pre cukry v potrave. Aj keď nebolo možné stanoviť UL, vedecký pracovníci úradu EFSA dospeli k záveru, že príjem pridaných a voľných cukrov by mal byť čo najmenší. EFSA s týmto návrhom stanoviska zahájil verejnú konzultáciu a víta nové vedecké poznatky, ktoré môžu prispieť k jeho finalizácii do konca roku 2021.

Bližšie informácie nájdete na:

Safety of dietary sugars: draft opinion open for public consultation


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood