Facebook Statistics

Druhý štátny tajomník

Mgr. Milan Kyseľ

Je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2011 bol konateľom v súkromnej spoločnosti so zameraním na poľnohospodársku prvovýrobu, chov hospodárskych zvierat a zmiešané hospodárstvo. Pracoval na príprave a realizácii viacerých projektov medzinárodnej rozvojovej pomoci v oblasti poľnohospodárstva. Po parlamentných voľbách 2020 pôsobil na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako poradca pre oblasť malých a rodinných farmárov.

Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka MPRV SR predložil na 16. schôdzu vlády SR ( 16. 6. 2021) minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.


Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 02/592 66 480


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood