Facebook Statistics
Značka Kvality

Doplnenie opatrenia ÚVZ SR - otvorenie ďalších vybraných prevádzok a hygienicko-režimové opatrenia v nich

28-05-2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR uznesením vlády SR č. 111 z 11. 03. 2020 a pandémie ochorenia COVID-19, vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle § 48 ods. 4 písm. c) a e) dopĺňa opatrenie č. OLP/4083/2020 z 19. 05. 2020 v znení neskorších opatrení nasledovne:

  • V bode „B“ sa vypúšťa veta: „- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 1 zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,“ a nahrádza sa vetou: „- počet zákazníkov v prevádzke v 1 okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 1 zákazník na 15 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti a taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre, alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi pre zákazníkov,“
  • V bode „B – Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné“ sa vypúšťa nasledovná veta: „- medzi stolmi musia byť dodržané odstupy minimálne 2 metre,“
  • V bode „B – Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné“ sa vypúšťa nasledovná veta: „- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 06:00 hod. do 22:00 hod.,“ a nahrádza sa vetou: „- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 06:00 hod. do 22:00 hod., to neplatí pre organizovanie hromadných spoločenských akcií v uzavretej spoločnosti, za predpokladu, že je prevádzkovateľovi organizátorom poskytnutý zoznam prítomných osôb, pričom prevádzkovateľ je povinný tento zoznam po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať,“
  • Výnimky podľa bodu „C“ sa dopĺňajú o: „17. turistické informačné kancelárie, 18. prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných kultúrnych predstavení, 19. ambulantný predaj, 20. prevádzky taxislužieb, 21. prevádzky autoškôl.“

Termín účinnosti: 27. 05. 2020 od 6:00

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20 000 eur.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. ÚVZ SR č. OLP/4362/2020 zo dňa 26. 05. 2020, týkajúce sa otvorenia ďalších vybraných prevádzok a úprav hygienicko-režimových opatrení v otvorených prevádzkach je zverejnené na webovej stránke ÚVZ SR.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood