Facebook Statistics

Domáce ani hospodárske zvieratá SARS-CoV-2 nešíria

18-03-2020

Francúzska agentúra pre potraviny, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ANSES) hodnotila možnosti prenosu vírusu prostredníctvom domácich i hospodárskych zvierat. Nenašla dôkaz, že by tieto zvieratá hrali úlohu v šírení ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobené vírusom SARS-CoV-2.

Zdrojom vírusu bol pôvodne pravdepodobne netopier. Podľa momentálne dostupných informácií je však prenos vírusu SARS-CoV-2 opačne, čiže z ľudí na zvieratá, nepravdepodobný. To je dobrá informácia pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu so zvieratami. 

Je však potrebné myslieť na to, že zvieratá môžu byť kontaminované po kontakte s infikovaným človekom (napr. srsť, sliznica). Je teda potrebné dodržiavať všeobecné hygienické návyky po kontakte so zvieratami, najmä takými, ktoré nepoznáme (umyť si ruky mydlom a vodou, nedotýkať sa zvieraťa tvárou).Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood