Facebook Statistics

Kancelária ministra

Dohoda MP SR a ÚGKaK SR o vzájomnom poskytovaní a využívaní údajov z projektov pozemkových úprav na aktualizáciu základnej bázy geografického informačného systému (ZB GIS)

24-06-2008

dohoda MPSR č. 2983/2007-430 a ÚGKaK SR č. GK-1136/2007

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood