Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Dohoda medzi Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky o koordinácii a spolupráci...

25-06-2008

pri zabezpečovaní podkladov potrebných na prevzatie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek do súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností a aktualizácii bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek v katastri nehnuteľností

dohoda medzi ÚGKK SR a MP SR č. TK-430/1997 MP SR č. 218/1997-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)