Facebook Statistics

Dohoda agroministrov EÚ je vyvážený kompromis. Aj pre Slovenskú republiku.

21-10-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa spolu so štátnym tajomníkom Andrejom Gajdošom zúčastnil na Rade ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) v Luxemburgu. Hlavnými bodmi programu boli predovšetkým balík reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 a Stratégia „Z farmy na stôl“.

Rada agroministrov dnes nad ránom dohodla spoločnú pozíciu pre Spoločnú poľnohospodársku politiku. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský považuje tento kompromis za vyvážený a podporil spoločnú pozíciu Rady - tzv. Všeobecné smerovanie.

„Ide o krehký kompromis, ktorý sa nerodil ľahko. Intenzívne diskusie sa viedli nepretržite dva a pol dňa prakticky bez prestávky. Slovenská republika môže súhlasiť s týmto kompromisom, pretože vychádza v ústrety životnému prostrediu, krajinotvorbe aj poľnohospodárom, berúc do úvahy potrebu zabezpečenia potravinovej sebestačnosti", vyjadril sa Ján Mičovský.

Pri otázke ekoschém sa minister pôdohospodárstva postavil za nevyhnutnosť povinného alokovania určitého percenta (20 %) na tieto opatrenia. Zároveň však privítal, že dohodnutá flexibilita umožní zobrať na zreteľ špecifiká SR a nastavenie bude v réžii národnej administratívy.

V otázke viazanej podpory bol zachovaný status quo pri percentuálnom nastavení (13+2 %). Na základe iniciatívy Slovenska boli zaradené medzi citlivé sektory aj zemiaky. Nespokojnosť cíti agrorezort pri neumožnení zaradenia sektora bravčového mäsa a hydiny, aj napriek viacnásobnej argumentácii, že tento sektor je pre SR kľúčový.

Pri stropovaní a degresivite sa Slovensku podarilo presadiť používanie normatívov na odpočet mzdových nákladov, čo výrazne zjednoduší administratívu a byrokratické zaťaženie Pôdohospodárskej platobnej agentúre a poľnohospodárom.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Platformy pre brexit
Bestslovakfood