Facebook Statistics

Dodatok č. 10 k usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader

19-12-2011

Oznámenie pre miestne akčné skupiny k dodatku č. 10:
Dodatok č. 10 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader sa vypracoval na základe:

  • zosúladenia zo zákonom 523/2004 Z.z.,
  • zosúladenia zo zákonom 528/2008 Z.z.,
  • odporúčania Komisie 2003/361/ES,
  • záverov zo stretnutia manažérov MAS so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 6. - 9.9.2011.

Oznamujeme miestnym akčným skupinám, že v rámci aktualizácie Usmernenia pre
administráciu osi 4 Leader, verzia 1.10 sa aktualizovali aj:
- tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4
Leader,
- žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR
2007 - 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4
Leader.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood