Facebook Statistics

Dočasné usmernenie ECDC pre čistenie prostredia v iných ako zdravotníckych zariadeniach vystavených SARS-CoV-2

26-03-2020

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (The European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) pripravilo dočasné usmernenie ECDC pre čistenie prostredia v iných ako zdravotníckych zariadeniach vystavených SARS-CoV-2 z 18. 02. 2020 (Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2).

Z dôvodu možného prežívania vírusu v životnom prostredí po dobu niekoľkých dní by sa priestory a oblasti, potenciálne kontaminované SARS-CoV-2, mali pred opätovným použitím vyčistiť pomocou produktov, obsahujúcich antimikrobiálne látky, o ktorých je známe, že sú účinné i proti koronavírusom. Aj keď neexistujú konkrétne dôkazy o ich účinnosti voči SARS-CoV-2, na všeobecné preventívne čistenie by malo stačiť čistenie vodou a domácimi čistiacimi prostriedkami a použitie bežných dezinfekčných prostriedkov.

Proti rôznym koronavírusom bolo testovaných niekoľko antimikrobiálnych látok (tabuľka 1 v dočasnom usmernení ECDC). Niektoré z účinných zložiek, napr. chlórnan sodný (obsiahnutý v bieliacom prostriedku pre domácnosť) a etanol, sú široko dostupné aj pre iné ako zdravotnícke a laboratórne zariadenia.

Zdroj: Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2, 18.2.2020Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood