Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Dialóg o vode a pôde pokračoval v poradí štvrtým stretnutím

03-08-2023

Dialóg o vode a pôde IV bol ďalším zo série stretnutí, cieľom ktorých je rozvíjanie spolupráce pri efektívnom manažmente vody a pôdy, smerujúcom k zmierňovaniu následkov zmeny klímy akými sú: vysoké teploty, sucho a prírodné požiare, prívalové dažde a povodne, znižovanie zásob podzemných vôd, erózia pôdy atď., zdieľanie informácií a skúseností o najnovšom medzinárodnom vývoji v oblasti znižovania klimatických rizík, dôležitých míľnikoch, ktoré MPRV SR dosiahlo v tejto prierezovej oblasti v poslednom období, ako aj diskusia o kľúčových riešeniach na národnej úrovni týkajúcich sa integrovaného prístupu k mamažmentu základných prírodných zdrojov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pristupuje k riešeniu otázky sucha a povodní koncepčne – spája globálne ciele a ponúka komplexné riešenia na ochranu krajiny pred suchom a degradáciou pôdy. Tematického stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 2. augusta 2023, sa zúčastnilo 50 zástupcov viacerých inštitúcií. Okrem MPRV SR a rezortných organizácií NPPC, IZPI a Lesy SR, š. p., aj zástupcovia rezortu životného prostredia, vnútra, zahraničných vecí a európskych záležitostí, MIRRI, Výskumnej a inovačnej autority (VAIA), SAV, SPPK, NKÚ, ZMOS, SAŽP, Slovenského rybárskeho zväzu, poisťovní a neziskových organizácií.

Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia mladej generácie pôsobiacej v zahraničí, ktorí sú zapojení do programu VAIA Innovation Fellowship financovaného z Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom programu je otestovať a podporiť zapojenie slovenských talentov v zahraničí do diania na Slovensku. Úlohou mladých talentov v rámci programu je podieľať sa na hľadaní riešení pre dekarbonizáciu a zelenú ekonomiku Slovenska. Štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč sa s účastníkmi programu stretol ešte deň vopred, kedy diskutovali o rozpracovanej cestovnej mape obehového bio-hospodárstva ako aj interaktívnej mape produkčného potenciálu bioodpadu a biomasy na výrobu biometánu na Slovensku v rámci iniciatívy REPowerEU. Oba dokumenty zostavuje MPRV SR.  

Vstupy jednotlivých expertov v rámci stretnutia poukázali na nevyhnutnosť potreby znižovania klimatických rizík v nasledujúcich rokoch:  

  • prechod zo sektorového a rezortného na integrovaný a medzirezortný prístup. To bude vyžadovať posilnenie rôznych foriem medzirezortnej a interdisciplinárnej spolupráce, čomu môžu napomôcť aj iniciatívy typu living labs (na ktorej pracujú aj mladé talenty v rámci programu VAIA Innovation Fellowship),
  • komplexné chápanie úloh pôdy, pozemkov (ich využívania), rastlín a zrážkových vôd pri obehu vody v krajine a ich väzbe na veľký obeh vody a klímu. Dôležitú úlohu vo zvyšovaní povedomia bude zohrávať systém poradenstva a inovácií v pôdohospodárstve – tzv. AKIS. Za týmto účelom vznikol v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI),
  • pretavenie týchto poznatkov do verejných politík, vytvorením potrebných podporných, finančných a monitorovacích nástrojov – hodnotenie a financovanie ekosystémových služieb pôdy a krajiny sa javí ako ideálne riešenie. Jedná sa o dôležitý reformný a inovatívny proces nielen v domácom prostredí, ale aj z medzinárodného hľadiska,
  • potreba plynulého zapojenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2027 do integrovaného vodného a pôdneho plánovania, pričom jeho lokálna (komunálna) úroveň bude zohrávať kľúčovú koordinačnú úlohu,
  • využitie potenciálu obehového biohospodárstva, ktoré vytvára množstvo sociálno-ekonomických stimulov pre rozvoj vidieka a udržateľnosť národného hospodárstva, vrátane dosahovania cieľov uhlíkovej neutrality a podpory klimatickej stability a odolnosti,
  • implementácia legislatívy EÚ pre monitoring a ochranu pôdy v EÚ (t. j. horizont do roku 2025), ktorá prinesie zásadnejší posun k integrovanému plánovaniu a NEXUS prístupu.

V nadväznosti na závery doterajších stretnutí, bude MPRV SR ďalej pokračovať v rozvíjaní tohto komplexného dialógu a spolupráce so zainteresovanými stranami.   

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood