Facebook Statistics
Značka Kvality

Datasety MPRV SR

1. Výsledky rezortnej štatistiky

Kontaktná osoba: Ing. Ivan Masár, Odbor rezortnej štatistiky a ISPÚ
Popis: Dataset obsahuje výsledky mesačných, štvrťročných, polročných a ročných štatistických zisťovaní
Platnosť: 26. 10. 2022
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/vysledky-rezortnej-statistiky

2. Prehľad o poskytnutých národných podporách

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Kmeťová, Odbor štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ
Popis: : Poskytnuté dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 7. 11. 2022
Aktualizácia: každoročne priebežne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach

3. Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Výkaz obsahuje informácie o výsledkoch následných finančných kontrol (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).
Platnosť: 31. 05. 2021
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/v-kaz-o-v-sledkoch-n-sledn-ch-finan-n-ch-kontrol

4. Evidencia osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia pozemkových úprav, Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav
Popis: : MPRV SR má povinnosť viesť evidenciu vydaných osvedčení podľa § 25a ods.11 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 01. 01. 2023
Aktualizácia: podľa potreby
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/evidencia-pozemkove-upravy

5. Zoznam v súčasnosti zverejnených datasetov rezortu MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ondrisová, Útvar rezortnej informatiky
Popis: : Dataset obsahuje zoznam všetkých v súčasnosti zverejnených datasetov rezortu MPRV SR.
Platnosť: 18. 10. 2019
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-v-sucasnosti-zverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr

6. Zoznam pripravovaných datasetov rezortu MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ondrisová, Útvar rezortnej informatiky
Popis: : Dataset obsahuje zoznam všetkých pripravovaných datasetov rezortu MPRV SR.
Platnosť: 18. 10. 2019
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/http-www-mpsr-sk-datasety-zoznam-pripravovanych-datasetov-rezortu-mprvsr-xml

7. Zoznam výrobcov a výrobkov so Značkou kvality

Kontaktná osoba: Ing. Michal Moravčík,MBA, Odbor potravinárstva
Popis: Zoznam výrobcov a výrobkov, ktorým bola udelená Značka kvality.
Platnosť: 24. 11. 2022
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-vyrobcov-a-vyrobkov-so-znackou-kvality-sk

8. Zoznam prijímateľov pomoci v rámci EPFRV za PRV SR 2014 – 2020 k 31.12.2016

Kontaktná osoba: Ing. František Kirschner, Oddelenie projektových podpôr Programu rozvoja vidieka
Popis: Dataset poskytuje zoznam prijímateľov pomoci v rámci EPFRV za PRV SR 2014 – 2020 k 31.12.2016 (zverejnenie prijímateľov sa týka finančného roka podľa EK, t. j. obdobia od 16.10. roku n do 15.10. roku n+1). Zostava je rozdelená na projektové podpory, neprojektové podpory a technickú pomoc. Zoznam obsahuje kumulatívne údaje k 31.12. predošlého roka.
Platnosť: 29. 06. 2017
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-prijimatelov-pomoci-v-ramci-epfrv-za-prv-sr-2014-2020-k-31-12-2016

Vysvetlivky:
IV./A.4 Investície do hmotného majektu
IV./A.8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
IV./A.15 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie
IV./A.16 Ekologické poľnohospodárstvo
IV./A.17 Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode
IV./A.18 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami
IV./A.19 Dobré životné podmienky zvierat
IV./A.20 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

9. Zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source)

Kontaktná osoba: Ing. Róbert Červenec, Útvar rezortnej informatiky
Popis: : Dataset obsahuje zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Platnosť: 02. 11. 2022
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-vyuzivaneho-otvoreneho-softveru-open-source-mprv-sr

10. Zoznam ukončených projektov pozemkových úprav (komplexných)

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia pozemkových úprav, Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav
Popis: : Jedná sa o zoznam území, kde boli spracované projekty pozemkových úprav (komplexné) a ukončené právoplatným rozhodnutím o schválení vykonania projektov.
Platnosť: 30. 09. 2022
Aktualizácia: polročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-ukoncenych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych

11. Zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb vydaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Kontaktná osoba:  Ing. Dominik Škoda, Odbor živočíšnej výroby
Popis: : Dataset obsahuje zoznam platných osvedčení na výkon hospodárskeho chovu rýb k danému dátumu.
Platnosť: 13. 10. 2022
Aktualizácia: polročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-platnych-osvedceni-na-vykon-chovu-ryb-vydanych-mprv-sr

12. Zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb vydaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre občianske združenia

Kontaktná osoba:  Ing. Dominik Škoda, Odbor živočíšnej výroby
Popis: : Dataset obsahuje zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb vydaných občianskym združeniam k danému dátumu.
Platnosť: 13. 10. 2022
Aktualizácia: polročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-platnych-osvedceni-na-vykon-chovu-ryb-vydanych-mprv-sr-pre-obcianske-zdruzenia

13. Zoznam evidovaných typov aplikačných zariadení a individuálne obstaraných aplikačných zariadení

Kontaktná osoba: Ing. Bronislava Škarbová, PhD., Odbor rastlinnej výroby
Popis: : Dataset obsahuje zoznam evidovaných a individuálne zaobstaraných typov aplikačných zariadení prípravkov na ochranu rastlín, ktorých evidencia sa vykonáva na základe § 29 ods. 3 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 15. 11. 2017
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-evidovanych-typov-aplikacnych-zariadeni-a-individualne-obstaranych-aplikacnych-zariadeni

14. Register verejných skladov na území SR

Kontaktná osoba: Ing. Marek Burda, PhD., Sekcia poľnohospodárstva, Odbor rastlinnej výroby
Popis: : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje verejnú časť registra verejných skladov, ktorú vedie v súlade s §12 ods. 1 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov, ktorý tvorí zoznam vydaných osvedčení usporiadaný podľa poradových čísiel s údajmi osvedčení o skladovateľoch a o skladoch.
Platnosť: 22. 12. 2022
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr

15. Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetov rezortu MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ondrisová, Útvar rezortnej informatiky
Popis: : Dataset obsahuje zoznam pripravovaných datasetov rezortu MPRV SR.
Platnosť: 12. 12. 2022
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/casovy-harmonogram-vytvarania-a-spristupnovania-datasetov-rezortu-mprv-sr-na-rok-2019

16.  Informácie o žiadostiach na rokovania lesnej majetkovej komisie

Kontaktná osoba: Ing. Dominika Petrušková, Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Popis: : Dataset obsahuje zoznam predložených žiadostí, ktoré sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva predkladá na rokovania lesnej majetkovej komisie.
Platnosť: 02. 05. 2018
Aktualizácia: priebežná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/informacie-o-ziadostiach-na-rokovania-lesnej-majetkovej-komisie

17. Evidencia osvedčení o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy (PSL)

Kontaktná osoba: Ing. Dominika Petrušková, Odbor štátnej správy lesného hospodárstva
Popis: : Databáza držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy.
Platnosť: 23. 11. 2022
Aktualizácia: priebežná (podľa potreby)
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/evidencia-osvedceni-o-odbornej-sposobilosti-na-vyhotovenie-programov-starostlivosti-o-lesy-psl

18. Zoznam rozpracovaných projektov pozemkových úprav (komplexných)

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia pozemkových úprav, Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav
Popis: : Dataset obsahuje zoznam projektov pozemkových úprav po jednotlivých samosprávnych krajoch SR s uvedením roku začatia spracovania diela v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a výmery obvodu projektu.
Platnosť: 30. 06. 2023
Aktualizácia: štvrťročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-rozpracovanych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych

19. Zoznam rozpracovaných projektov jednoduchých pozemkových úprav

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia pozemkových úprav, Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav
Popis: : Dataset obsahuje zoznam rozpracovaných projektov jednoduchých pozemkových úprav s uvedením roku začatia spracovania diela v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a výmery obvodu projektu.
Platnosť: 30. 06. 2023
Aktualizácia: štvrťročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-rozpracovanych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav

20. Individuálna účtovná závierka

Kontaktná osoba: Mgr. Miriam Cziráková, Finančný odbor
Popis: Dataset obsahuje spracovanie individuálnej účtovnej závierky.
Platnosť: 20. 04. 2018
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/individualna-uctovna-zavierka

21. Rozborové štandardy

Kontaktná osoba: Ing. René Kozáčik, Odbor štátnej správy lesného hospodárstva
Popis: Databáza zberu dát výkonu štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva.
Platnosť: 01. 12. 2022
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/rozborove-standardy

22. Poľovné oblasti a lokality

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Vicenová, Odbor poľovníctva
Popis: Zaradenie poľovných revírov do poľovných oblastí a poľovných lokalít.
Platnosť: 15. 05. 2018
Aktualizácia: priebežná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/polovne-oblasti-a-lokality

23. Databáza majetku na MPRV SR

Kontaktná osoba: Igor Malinovský, Oddelenie prevádzky budov a autodopravy; Ing. Pavol Kučera, Oddelenie správy majetku štátu a registratúry
Popis: Databáza hnuteľného a nehnuteľného hmotného a nehmotného majetku v správe MPRV SR.
Platnosť: 01. 08. 2019
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/databaza-majetku-na-mprv-sr

24. Telekomunikačne služby MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Hrušovská, Odbor informačných a komunikačných technológií
Popis: Rozdelenie nákladov podľa nákladových stredísk za telekomunikačne služby (mobilné, pevné, priame).
Platnosť: 28. 09. 2022
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/telekomunikacne-sluzby-mprv-sr

25. Sumár vykonaných kontrol za odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov za rok 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Databáza sumáru vykonaných kontrol za odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov _ rok 2017 obsahuje základné údaje ako je celkový počet kontrol, zistené porušenia, nedostatky, celkový počet kontrolných zistení, porušenie finančnej disciplíny, porušenie iných ustanovení, povinná osoba, výška porušenia a iné.
Platnosť: 29. 05. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/sumar-vykonanych-kontrol-za-odbor-kontroly-medzinarodnych-a-vlastnych-zdrojov-za-rok-2017

26. Informácia podľa § 9 písm. a) a b) zákona č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Databáza informácie podľa § 9 písm. a) a b) zákona č. 362/2012 Z. z. obsahuje základné údaje ako číslo poverenia, kontrolovaný subjekt, zameranie kontroly, ukončenie kontroly, informáciu o zisteniach, právoplatné rozhodnutia.
Platnosť: 13. 05. 2020
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/informacia-podla-s-9-pism-a-a-b-zakona-c-362-2012-z-z

27. Sumár vykonaných kontrol za odbor kontroly platieb EPZF a obchodného dozoru za rok 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Databáza sumáru vykonaných kontrol za odbor kontroly platieb EPZF a obchodného dozoru obsahuje základné údaje ako je celkový počet kontrol, zistené porušenia, nedostatky, celkový počet kontrolných zistení, povinná osoba, uhradená suma, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov.
Platnosť: 29. 05. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/sumar-vykonanych-kontrol-za-odbor-kontroly-platieb-epzf-a-obchodneho-dozoru-za-rok-2017

28. Zoznam petícií a sťažností evidovaných na MPRV SR

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Zoznam petícií evidovaných na MPRV SR obsahuje základné údaje ako vybavovateľa, názov a text petície, počet osôb podporujúcich petícií, dátum doručenia a vybavenia, spôsob vybavenia a iné.
Platnosť: 30. 11. 2022
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-peticii-a-staznosti-evidovanych-na-mprv-sr

29. Sumár správnych konaní, petícií a sťažností za rok 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Databáza sumáru správnych konaní, petícií a sťažností _ rok 2017 obsahuje základné údaje ako je počet začatých a ukončených správnych konaní, právoplatne uložená pokuta, uhradená pokuta, uhradená/neuhradená suma, počet petícií, sťažností, podaní a protispoločenskej činnosti.
Platnosť: 29. 05. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/sumar-spravnych-konani-peticii-a-staznosti-za-rok-2017

30. Informácia podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Databáza informácie podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 Z. z. obsahuje základné údaje ako číslo rozhodnutí a výroková časť podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 Z. z.
Platnosť: 13. 05. 2020
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/informacia-podla-s-9-pism-c-zakona-c-362-2012-z-z

31. Dátový inventár rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ondrisová, Útvar rezortnej informatiky
Popis: Dataset obsahuje dátový inventár MPRV SR a právnických osôb v jeho pôsobnosti.
Platnosť: 18. 12. 2020
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/datovy-inventar-rezortu-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka

32. Plán kontrol podľa zákona č. 10/1996 Z. z. za rok 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza plánu kontrol na rok 2017 obsahuje základné údaje ako je číslo poverenia, právny základ kontroly, cieľ kontroly, operačný program, názov projektu, kontrolované obdobie a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/plan-kontrol-podla-zakona-c-10-1996-z-z-za-rok-2017

33. Plán kontrol podľa zákona č. 357/2015 Z. z. za rok 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza plánu kontrol podľa zákona 357/2015 Z.z.za rok 2017 obsahuje základné údaje ako je číslo poverenia, právny základ kontroly, cieľ kontroly, operačný program, názov projektu, kontrolované obdobie a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/plan-kontrol-podla-zakona-c-357-2015-z-z-za-rok-2017

34. Odpočet úloh za obdobie od apríla 2016 do 31.12.2017 za odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov - 021

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza odpočtu úloh obsahuje základné údaje ako je odpočtované obdobie, celkový počet kontrol, porušenia, nedostatky, povinnú osobu, výšku porušenia a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/odpocet-uloh-za-obdobie-od-aprila-2016-do-31-12-2017-za-odbor-021

35. Výsledky kontrol za roky 2016 a 2017

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza výsledku kontrol za roky 2016 a 2017 obsahuje základné údaje ako je názov subjektu, adresa subjektu, obdobie výkonu kontroly, výsledok kontroly, suma skontrolovaných finančných prostriedkov z EPZF v EUR a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/vysledky-kontrol-za-roky-2016-a-2017

36. Výsledky kontrol za roky 2017 – 2022

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza výsledku kontrol za roky 2017 až 2022 obsahuje základné údaje ako je názov subjektu, adresa subjektu, obdobie výkonu kontroly, výsledok kontroly, suma skontrolovaných finančných prostriedkov z EPZF v EUR a pod.
Platnosť: 30. 11. 2022
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/vysledky-kontrol-za-roky-2017-a-2018

37. Odpočet úloh za obdobie od apríla 2016 do 31.12.2017 za odbor kontroly platieb EPZF a obchodného dozoru - 022

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza odpočtu úloh obsahuje základné údaje ako je odpočtované obdobie, celkový počet kontrol, porušenia, nedostatky, povinnú osobu, výšku porušenia a pod.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/odpocet-uloh-za-obdobie-od-aprila-2016-do-31-12-2017-za-odbor-022

38. Štatistické vyhodnotenie činnosti v súvislosti so zákonom č. 307/2014 Z. z.

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza prehľadu podaní k zák. 307/2014 Z .z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti na základe Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu obsahuje štatistické vyhodnotenie, ktorého základné údaje sú štatistické obdobie, organizácie v pôsobnosti MPRV SR a počet oznámení.
Platnosť: 31. 05. 2021
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/statisticke-vyhodnotenie-cinnosti-v-suvislosti-so-zakonom-c-307-2014-z-z

39. Štatistický prehľad správnych konaní vo väzbe na zákon č. 362/2012 Z. z.

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza prehľadu správnych konaní obsahuje základné údaje ako je obdobie, počet začatých a zastavených správnych konaní, počet vydaných rozhodnutí a počet žalôb za obdobie od roku 2014 do roku 2017.
Platnosť: 13. 05. 2020
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/statisticky-prehlad-spravnych-konani-vo-vazbe-na-zakon-c-362-2012-z-z

40. Štatistický prehľad sťažností a petícii za roky 2011 až 2022

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza prehľadu sťažností a petícii od roku 2011 do roku 2022 obsahuje základné údaje ako je štatistický prehľad petícií, sťažností, podaní MPRV SR a organizácií v pôsobnosti MPRV SR za obdobie od roku 2011 do roku 2022.
Platnosť: 30. 11. 2022
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/statisticky-prehlad-staznosti-a-peticii-za-roky-2011-az-2017

41. Celkový prehľad správnych konaní vo väzbe na zákon č. 362/2012 Z. z.

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza prehľadu správnych konaní obsahuje základné údaje ako je číslo správneho konania, dodávateľ, odberateľ, pokuta, dátum začatia správneho konania, dátum vydania rozhodnutia, dátum doručenia rozhodnutia rozkladovej komisie a pod.
Platnosť: 13. 05. 2020
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/celkovy-prehlad-spravnych-konani-vo-vazbe-na-zakon-c-362-2012-z-z

42. Odpočet úloh za obdobie od apríla 2016 do 31.12.2017 za odbor správneho konania pre obchodný dozor a vybavovanie petícií a sťažností - 023

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: : Databáza odpočtu obsahuje základné údaje ako je odpočtované obdobie, začaté správne konanie, ukončené správne konanie a právoplatne uložená pokuta.
Platnosť: 28. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/odpocet-uloh-za-obdobie-od-aprila-2016-do-31-12-2017-za-odbor-023

46: Katalóg rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ondrisová, Útvar rezortnej informatiky
Popis: Katalóg obsahuje metadáta o existujúcich údajoch MPRV SR a právnických osôb v jeho pôsobnosti, vrátane tých ktoré nie sú publikované, s výnimkou tých údajov, ktoré sú utajené alebo inak chránené alebo ich publikovanie alebo sprístupnenie je obmedzené osobitnými predpismi.
Platnosť: 29. 06. 2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/katalog-rezortu-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka

47: Zoznam ukončených projektov jednoduchých pozemkových úprav

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia pozemkových úprav, Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav
Popis: Obsahuje zoznam projektov pozemkových úprav s uvedením roku začatia a ukončenia diela v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Uvádza sa tiež výmera obvodu projektu.
Platnosť: 30. 06. 2023
Aktualizácia: polročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-ukoncenych-projektov-jednoduchych-pozemkovych-uprav

48: Harmonogram výziev Technickej pomoci PRV SR 2014-2020

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Porubský, Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci Programu rozvoja vidieka, Ing. František Kirschner, Oddelenie projektových podpôr Programu rozvoja vidieka
Popis: Harmonogram výziev Technickej pomoci PRV SR 2014-2020 definuje predpokladané termíny zverejňovania príslušných výziev (kalendárny mesiac, v ktorom sa plánujú výzvy vyhlásiť) a obsahuje aj ďalšie informácie, týkajúce sa plánovaných výziev (napr. finančnú čiastku vyčlenenú na príslušnú výzvu, oprávnené aktivity, oprávnených prijímateľov).
Platnosť: 26. 10. 2022
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/harmonogram-vyziev-technickej-pomoci-prv-sr-2014-2020

49: Register vydaných, zaniknutých a odňatých povolení na výrobu, spracovanie, manipulovanie a uvádzanie liehu na trh

Kontaktná osoba: Ing. Simona Sirotňáková, Odbor potravinárstva
Popis: Registrácia vydaných, zaniknutých a odňatých povolení na výrobu, spracovanie, manipulovanie a uvádzanie liehu na trh
Platnosť: 24. 10. 2022
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/register-vydanych-zanik-a-odnat-povoleni-na-vyrobu-sprac-manipul-a-uvadz-liehu-na-trh

50: Vybrané aktíva a pasíva

Kontaktná osoba: Mgr. Miriam Cziráková, Finančný odbor
Popis: Spracovanie finančných výkazov.
Platnosť: 31. 12. 2022
Aktualizácia: štvrťročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/vybrane-aktiva-a-pasiva

51: Ročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu

Kontaktná osoba: Ing. Denisa Petrakovičová, Odbor potravinárstva
Popis: Dataset obsahuje agregáciu za SR výsledkov ročného zisťovania o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu.
Platnosť: 12. 10. 2022
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/rocny-vykaz-o-hospodareni-v-podnikoch-potravinarskeho-priemysl

52: Zoznam schválených obsahových námetov v rámci výzvy č. 1/2017 opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.2 – Podpora demonštračných aktivít a informačných akcií

Kontaktná osoba: Ing. Viliam Bružeňák, Oddelenie CLLD
Popis: Dataset obsahuje zoznam schválených obsahových námetov v rámci výzvy č. 1/2017 opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.2 – Podpora demonštračných aktivít a informačných akcií.
Platnosť: 07.12.2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-schvalenych-obsahovych-nametov?__no_cache__=True

53: Zoznam schválených obsahových námetov v rámci výzvy č. 2/2017 opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov

Kontaktná osoba: Ing. Viliam Bružeňák, Oddelenie CLLD
Popis: Dataset obsahuje zoznam schválených obsahových námetov v rámci výzvy č. 2/2017 opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov.
Platnosť: 07.12.2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-schvalenych-obsahovych-nametov-v-ramci-vyzvy-c-2

54: Indikatívny harmonogram výziev PRV na rok 2021

Kontaktná osoba: Ing. Viliam Bružeňák, Oddelenie CLLD
Popis: Dataset obsahuje indikatívny harmonogram výziev PRV na rok 2021.
Platnosť: 08. 04. 2021
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/indikativny-harmonogram-vyziev-prv-na-rok-2019

55: Zoznam neschválených VSP v rámci výzvy č. 21/PRV/2017 (k 31.12.2017)

Kontaktná osoba: Ing. Viliam Bružeňák, Oddelenie CLLD
Popis: Dataset obsahuje zoznam neschválených VSP v rámci výzvy č. 21/PRV/2017 (k 31.12.2017)
Platnosť: 07.12.2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-neschvalenych-vsp-v-ramci-vyzvy-c-21-prv-2017-k-31-12-2017

56: Zloženie monitorovacieho výboru PRV SR 2014-2022

Kontaktná osoba: Ing. Viliam Bružeňák, Oddelenie CLLD
Popis: Dataset obsahuje zloženie monitorovacieho výboru PRV SR 2014-2022.
Platnosť: 25. 10. 2021
Aktualizácia: priebežne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zlozenie-monitorovacieho-vyboru-prv-sr-2014-2020

57: Indikatívny harmonogram vyzvaní - projekty Technickej pomoci

Kontaktná osoba: RNDr. Kamil Huslica, Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, Oddelenie riadenia Operačného programu Rybné hospodárstvo
Popis: Indikatívny harmonogram vyzvaní na projekty Technickej pomoci obsahujúci údaje ako forma vyzvania, dátum vyhlásenia vyzvania, dátum uzavretia vyzvania, indikatívna výška fin. prostriedkov určených na výzvu.
Platnosť: 05.12.2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/indikativny-harmonogram-vyzvani-projekty-technickej-pomoci

58: Indikatívny harmonogram vyzvaní - Národné projekty

Kontaktná osoba: RNDr. Kamil Huslica, Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, Oddelenie riadenia Operačného programu Rybné hospodárstvo
Popis: Indikatívny harmonogram vyzvaní na Národné projekty obsahujúci údaje ako forma vyzvania, dátum vyhlásenia/uzavretia vyzvania, indikatívna výška fin. prostriedkov určených na výzvu.
Platnosť: 05.12.2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/indikativny-harmonogram-vyzvani-narodne-projekty

59: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Kontaktná osoba: RNDr. Kamil Huslica, Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, Oddelenie riadenia Operačného programu Rybné hospodárstvo
Popis: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok obsahujúci údaje ako forma vyzvania, dátum vyhlásenia/uzavretia vyzvania, indikatívna výška fin. prostriedkov určených na výzvu.
Platnosť: 05.12.2018
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok

60: Zoznam objednávok

Kontaktná osoba: Janka Filová, Ing. Veronika Končeková, Odbor hospodárskej správy a služieb
Popis: Dataset obsahuje zoznam objednávok MPRV SR za dané obdobie.
Platnosť: 27. 09. 2022
Aktualizácia: mesačná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/objednavky-mprv-sr

61: Zoznam faktúr

Kontaktná osoba: Zuzana Švaňová, Finančný odbor
Popis: Dataset obsahuje zoznam uhradených faktúr MPRV SR za dané obdobie.
Platnosť: 25. 01. 2023
Aktualizácia: mesačná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/faktury-mprv-sr

62: Evidencia žiadostí v zmysle § 20 zákona č. 211/2000 Z. z.

Kontaktná osoba: Mgr. Dávid Lučivjanský, PhD., Odbor komunikácie
Popis: Evidencia obsahuje údaje z vybavovania jednotlivých žiadostí.
Platnosť: 25. 02. 2021
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/evidencia-ziadosti

63: Obvyklá výška nájomného

Kontaktná osoba: Ing. Dana Trinksová, Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav
Popis: Dataset obsahuje obvyklú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku podľa § 1 ods. 3 zákona NRSR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre každé katastrálne územie, určenú podľa § 5 Vyhlášky 172/2018 Z.z.
Platnosť: 30. 06. 2023
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/obvykla-vyska-najomneho

66: MDS_2019_MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ondrisová, Útvar rezortnej informatiky
Popis: Dataset obsahuje dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu v definovanej štruktúre. (Výsledok plnenia úlohy B.22. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019.)
Platnosť: 25.06.2020
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/mds-2019-mprv-sr

67: MDS_2020_MPRV SR

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ondrisová, Útvar rezortnej informatiky
Popis: Dataset obsahuje dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu v definovanej štruktúre. (Výsledok plnenia úlohy B.22. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019.)
Platnosť: 29.06.2021
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/mds-2020-mprv-sr

68: Organizačná štruktúra

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ondrisová, Útvar rezortnej informatiky
Popis: Dataset obsahuje zoznam všetkých organizačných útvarov ministerstva.
Platnosť: 27. 09. 2022
Aktualizácia: podľa potreby
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/organizacna-struktura

69: Zoznam kontaktných miest

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ondrisová, Útvar rezortnej informatiky
Popis: Dataset obsahuje zoznam kontaktov ministerstva pre verejnosť a médiá.
Platnosť: 23. 09. 2022
Aktualizácia: podľa potreby
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-kontaktnych-miest
 

70: Zoznam najžiadanejších otvorených údajov OVM

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ondrisová, Útvar rezortnej informatiky
Popis: Dataset obsahuje zoznam najžiadanejších datasetov rezortu, ktoré sú výsledkom prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených dát.
Platnosť: 06.09.2021
Aktualizácia: ročne
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-najziadanejsich-otvorenych-udajov-ovm

71. Úradné hodiny

Kontaktná osoba: PhDr. Zlata Schniererová, Bc. Dana Valkovič Bartová, Oddelenie správy majetku štátu a registratúry
Popis: Dataset obsahuje úradné hodiny podateľne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Platnosť: 26. 09. 2022
Aktualizácia: podľa potreby
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/uradne-hodiny

72. Dotácie (schémy) - Odbor štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Kmeťová, Odbor štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ
Popis: Dataset obsahuje súhrnné informácie o dotačných schémach MPRV SR.
Platnosť: 16. 12. 2022
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/dotacie-schemy-odbor-statnych-podpor-a-technickej-pomoci-programov-eu

73. Dotácie (limity) - Odbor štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Kmeťová, Odbor štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ
Popis: Dataset obsahuje limity pri poskytovaní národných podpôr v roku 2021.
Platnosť: 16. 12. 2022
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/dotacie-limity-odbor-statnych-podpor-a-technickej-pomoci-programov-eu

74. Dotácie (výzvy) - Odbor štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Kmeťová, Odbor štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ
Popis: Dataset obsahuje výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 16. 12. 2022
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/dotacie-vyzvy-odbor-statnych-podpor-a-technickej-pomoci-programov-eu

75. Dotácie (žiadosti) - Odbor štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Kmeťová, Odbor štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ
Popis: Dataset obsahuje súhrnné informácie o schválených žiadostiach o poskytnutie podpory formou dotácie vyplatené žiadateľom.
Platnosť: 16. 12. 2022
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/dotacie-ziadosti-odbor-statnych-podpor-a-technickej-pomoci-programov-eu

76. Dotácie (schémy) - Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci PRV

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Porubský, Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci PRV
Popis: Dataset obsahuje údaje o dotačných schémach financovaných z opatrenia M20 – Technická pomoc Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022.
Platnosť: 26. 10. 2022
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/dotacie-schemy-odbor-riadenia-a-kontroly-technickej-pomoci-prv 

77. Dotácie (limity) - Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci PRV

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Porubský, Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci PRV
Popis: Dataset obsahuje údaje o obmedzeniach v rámci dotačných schém financovaných z opatrenia M20 – Technická pomoc Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022.
Platnosť: 26. 10. 2022
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/dotacie-limity-odbor-riadenia-a-kontroly-technickej-pomoci-prv 

78. Dotácie (výzvy) - Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci PRV

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Porubský, Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci PRV
Popis: Dataset obsahuje údaje o výzvach a vyzvaniach vyhlásených v rámci dotačných schém financovaných z opatrenia M20 – Technická pomoc Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022.
Platnosť: 26. 10. 2022
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/dotacie-vyzvy-odbor-riadenia-a-kontroly-technickej-pomoci-prv 

79. Dotácie (žiadosti) - Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci PRV

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Porubský, Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci PRV
Popis: Dataset obsahuje údaje o žiadostiach o nenávratný finančný príspevok podaných žiadateľmi v rámci dotačných schém financovaných z opatrenia M20 – Technická pomoc Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022.
Platnosť: 26. 10. 2022
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/dotacie-ziadosti-odbor-riadenia-a-kontroly-technickej-pomoci-prv

80. Zoznam pracovných skupín

Kontaktná osoba: JUDr. Petra Kmecová, Odbor organizačný
Popis: Dataset obsahuje zoznam prierezových pracovných zoskupení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré sa zriaďujú na spracovanie návrhov odborných, koncepčných a iných materiálov a úloh zásadného charakteru, na posúdenie a riešenie závažných otázok zo širších hľadísk (osobitne, ak sa vyžaduje uplatnenie rôznych odborných stanovísk viacerých organizačných útvarov ministerstva alebo iných orgánov a organizácií), na riešenie prierezových úloh ministerstva alebo na riešenie čiastkových odborných úloh ministerstva.
Platnosť: 27. 04. 2023
Aktualizácia: podľa potreby
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-pracovnych-skupin

81. Zoznam podriadených organizácií

Kontaktná osoba: JUDr. Petra Kmecová, Odbor organizačný
Popis: Dataset obsahuje zoznam právnických osôb (rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne podniky a štátne podniky v likvidácii) v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Platnosť: 27. 04. 2023
Aktualizácia: podľa potreby
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-podriadenych-organizacii

82. Zoznam strategických dokumentov

Kontaktná osoba: RNDr. Slávka Krížová, Sekcia stratégií, analýz a prierezových činností
Popis: Dataset obsahuje zoznam strategických dokumentov MPRV SR.
Platnosť: 22. 12. 2022
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-strategickych-dokumentov

83. Zoznam zahraničných cestovných nákladov

Kontaktná osoba: Renáta Rekeňová, Finančný odbor
Popis: Dataset obsahuje informácie o zahraničných pracovných cestách zamestnancov MPRV SR.
Platnosť: 28. 12. 2022
Aktualizácia: polročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-zahranicnych-cestovnych-nakladov

84. Nájomné zmluvy na poľnohospodársku pôdu

Kontaktná osoba: Sandra Dernerová, Odbor IS a VT, Slovenský pozemkový fond
Popis: Dataset obsahuje zoznam nájomných zmlúv na poľnohospodársku pôdu.
Každá zmluva obsahuje položky:

  • Zmluva – označenie zmluvy,
  • Doba platnosti – neurčitá / určitá + dátum platnosti do,
  • VymeraSR – výmera podielu SR v správe SPF,
  • VymeraNV - výmera podielu neznámych vlastníkov v nakladaní SPF.

Platnosť: 04. 11. 2021
Aktualizácia: štvrťročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/najomne-zmluvy-na-polnohospodarsku-podu

85. Výsledky finančných kontrol na mieste

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Databáza výsledku finančných kontrol na mieste za roky 2021 a 2022 obsahuje základné údaje ako je číslo poverenia, názov subjektu, obdobie výkonu kontroly, výsledok kontroly, suma skontrolovaných finančných prostriedkov v EUR.
Platnosť: 30. 11. 2022
Aktualizácia: ročná
Dataset: https://data.gov.sk/dataset/vysledky-financnych-kontrol-na-mieste

 

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood