Facebook Statistics
Značka Kvality

Brexit

15-01-2021

Po uplynutí prechodného obdobia (01. 02. – 31. 12. 2020) dňom 01. 01. 2021 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej „UK") definitívne vystúpilo z Európskej únie a prestalo byť súčasťou colnej únie a jednotného trhu EÚ, teda sa stalo treťou krajinou. 

V samotnom závere prechodného obdobia sa podarilo dosiahnuť balíček dohôd o budúcich vzťahoch EÚ s UK, ktorý pozostáva z 3 samostatných dohôd:

  • Dohoda o obchode a spolupráci (ďalej len „obchodná dohoda")
  • Dohoda o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností
  • Dohoda o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie

Obchod s tovarom

Obchodná dohoda výrazne zmierňuje negatívne dôsledky rozhodnutia UK vystúpiť z jednotného trhu Únie. Vytvára zónu voľného obchodu medzi EÚ a UK poskytuje od 01. 01. 2021 oveľa výhodnejšie podmienky obchodovania v porovnaní so základným rámcom vo Svetovej obchodnej organizácii:

  1. Dohoda ide obsahovo nad úroveň doterajších preferenčných dohôd EÚ (napríklad s Kanadou, či Japonskom), keďže umožní obchod s UK bez ciel a bez kvót so všetkými tovarmi, vrátane citlivých poľnohospodárskych produktov. Konkrétne to znamená, že podobne ako pred 01. 01. 2021 vývozy smerujúce zo SR na trh UK nebudú zaťažené dovozným clom a naopak.

  2. Na rozdiel od doterajšieho voľného pohybu tovarov však budú obe strany uplatňovať svoje vlastné regulačné štandardy, čím sa do istej miery skomplikuje vzájomný obchod, no zároveň sa tým zaručí dôležitá potreba dodržiavania prísnych pravidiel EÚ týkajúcich sa bezpečnosti potravín a tiež všeobecnej bezpečnosti výrobkov. V tejto súvislosti však dohoda súčasne poskytne možnosti, ako naopak zabrániť zbytočným prekážkam v obchode z dôvodu regulácie na oboch stranách.

  3. Ďalšou dôležitou podmienkou pre využitie výnimočných benefitov bude splnenie pravidiel pôvodu tovaru, ktoré sú nastavené s cieľom, aby obchodné preferencie vo výraznom rozsahu využívali len podnikatelia z EÚ a UK. Bezcolný dovoz medzi EÚ a UK sa preto vzťahuje iba na tovar s pôvodom v EÚ alebo UK. Pravidlá pôvodu sú uvedené v článkoch ORIG.1 až ORIG.31 (str. 42 – 56) obchodnej dohody a v prílohách ORIG.1 až ORIG.6 (str. 441 – 510). Na zjednodušenie administratívy sa zavádza inštitút samocertifikácie pôvodu tovaru.

  4. UK vzhľadom na administratívne kapacity colných orgánov jednostranne zaviedla dočasný zjednodušený režim vybavovania dovozov a vývozov, ktorý platí do 30. 06. 2021. V zjednodušenom režime pri dovoze štandardného tovaru počas prvých 6 mesiacov neprebiehajú fyzické colné kontroly a dovozcovia nemusia podávať colné vyhlásenie, ale môžu ho podať dodatočne. Rovnako sa počas tohto obdobia nemusia podávať vyhlásenia o bezpečnosti tovaru s výnimkou živočíšnych a rastlinných produktovkde sa budú vyžadovať už od 01. 04. 2021Pri kontrolovanom tovare a tovare podliehajúcom spotrebným daniam sa colné vyhlásenia podávajú už od 01. 01. 2021 a od rovnakého dátumu sa uskutočňujú fyzické colné kontroly pri dovoze živých zvierat a rastlín, a to v mieste ich dodaniaZjednodušený režim sa nevzťahuje na vývoz z UK. Po ukončení dočasného režimu, t. j. od 01. 07. 2021 bude na dovoz aj vývoz platiť štandardný režim.

Viac informácií je dostupných na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR

Úradná kontrola agropotravinových produktov z tretích krajín

Úradnú kontrolu agropotravinových produktov v SR dovážaných z tretích krajín vykonávajú v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dva orgány úradnej kontroly:

Oba orgány úradnej kontroly vykonávajú kontrolu v súlade s legislatívou EÚktorá je pre oblasť úradnej kontroly plne harmonizovaná.

Európska komisia v súvislosti s vystúpením UK z EÚ upravila niekoľko legislatívnych aktov EÚ. Uvedené akty sú dostupné v Úradnom Vestníku EÚ.

Ďalšie​ dokumenty
Názov dokumentu Dátum vydania
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV - Príprava na zmeny; Oznámenie o pripravenosti na konci prechodného obdobia medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom (aktualizované oznámenia o pripravenosti v jednotlivých odvetviach sú dostupné na webe Európskej komisie) 09. 07. 2020

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood