Facebook Statistics
Značka Kvality

Biohospodárstvo je jednou z odpovedí ako si poradiť s klimatickou zmenou

04-06-2019

V hlavnom meste Rumunska sa stretli ministri poľnohospodárstva EÚ. Hlavným bodom rokovania bol výskum v oblasti poľnohospodárstva a biohospodárstva.

  • Zvyšovanie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov, menej emisií z výroby.
  • Prepojenie biohospodárstva a Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
  • Prechod z fosílneho hospodárstva na obehové.

„Na európskej úrovni medzi ministrami poľnohospodárstva čoraz viac rezonujú témy ako klimatická zmena a udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi. To sa nezaobíde bez výskumu a inovácií. Poľnohospodárstvo, lesníctvo i sladkovodná akvakultúra potrebujú modernizáciu, využívanie inovačných technológií a digitalizáciu. Jednou z odpovedí ako ďalej, je biohospodárstvo,“ uviedla Gabriela Matečná ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Práve biohospodárstvo je priorita rumunského predsedníctva v Rade Európskej únie v prvom polroku 2019.

Ministri poľnohospodárstva EÚ hľadali v Bukurešti odpovede na otázku ako prepojiť biohospodárstvo a Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ. Toto napojenie by sa malo premietnuť v tzv. Strategických plánoch, ktoré budú musieť pripraviť všetky členské krajiny EÚ. Medzi priority je zaradené napríklad znižovanie nárokov na využívanie prírodných zdrojov i podpora biodiverzity, zvyšovanie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energií či znižovanie tvorby emisií z výroby. Poľnohospodárstvo v Európe ponúka značný, ale do veľkej miery nevyužitý potenciál pre ukladanie uhlíka v biomase. To by mohlo pomôcť zmierniť emisie skleníkových plynov a uľahčiť prispôsobenie sa zmene klímy.

„Biohospodárstvo je téma, ktorá zatiaľ nie je plne uchopená farmármi. Potrebujeme užšiu spoluprácu existujúcich iniciatív, ktoré vytvárajú prostredie vhodné na zapojenie farmárov ako aj producentov biomasy do procesu výskumu a inovácií. Dôležitú úlohu zohráva aj podpora účasti farmárov na projektoch zameraných na zavádzanie inovatívnych technológií, kde však spolufinancovanie predstavuje značné riziko. Zvládnuť takúto finančnú záťaž môže byť pre farmárov omnoho ťažšie ako pre subjekty v iných sektoroch, napr. v automobilovom alebo chemickom priemysle. Náš sektor a naši farmári nedosahujú rovnakú úroveň vývoja v oblasti biohospodárstva ako západné krajiny, čo však nie je zohľadnené vo výzvach na projekty. Pracovné programy budúceho rámcového programu Horizont Európa musia poskytovať priestor aj pre projekty krajín a farmárov s nižšou úrovňou vývoja biohospodárstva,“ upozornila vo svojom vystúpení slovenská ministerka Gabriela Matečná. 

Svoj pohľad na tému biohospodárstva prezentovali ministri poľnohospodárstva strednej a východnej Európy v máji tohto roku vo Vysokých Tatrách. Na rokovaní rozšírenej Vyšehradskej skupiny podpísali spoločnú deklaráciu k Iniciatíve BIOEAST, ktorá zdôrazňuje dôležitosť biohospodárstva pokiaľ ide o zabezpečenie kvality a bezpečnosti potravín a trvalo udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a odpadom. Sústreďuje sa na postupný prechod z fosílneho hospodárstva na hospodárstvo založené na obehu, zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. Neopomína ani vytváranie pracovných miest a nových hodnotových reťazcov, ako aj zachovanie konkurencieschopnosti EÚ.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood