Facebook Statistics

Sekcia lesnícka

Bioakumulácia a toxicita minerálnych olejov z uhľovodíkov u potkanov - špecifickosť jednotlivých podtried rôznych zmesí dôležitých pre ľudské dietetické expozície

24-02-2017

Účelom štúdie bolo sledovanie osudu a účinkov minerálnych olejov nasýtených uhľovodíkov (MOSH) u samíc potkanov Fischer 344. Zvieratá boli konrolovane kŕmené alebo prijímali potravu, ktorá obsahovala rozličné zmesi MOSH v koncentrácií od 40 do 4000 mg/kg krmiva po dobu 120 dní. MOSH boli stanovované v pečeni, slezine a v tukovom tkanive v rôznych časoch odberov vzoriek. Okrem klinického efektu boli skúmané hlavné toxikologické parametre, ktorými sú mikro-granulómy pečene, zápal pečene a narušenie funkcie imunity. Príznaky artritídy boli špecificky pozorované na tmavých aguti potkanoch. Výsledky poukazujú na fakt, že akumulácia MOSH závisí od testovanej zmesi ale prevažne k nej dochádza v pečeni, v menšom rozsahu v tukovom tkanive a slezine.  V prípade akumulovania uhľovodíkov sú veľké rozdiely medzi pečeňou a tukovým tkanivom. Zatiaľ čo v tukovom tkanive akumulovaná časť odpovedá najviac prchavým častiam podávanej zmesi, v pečeni sa najviac prchavé časti ako aj tie s najvyšším bodom varu takmer nevyskytujú. Typy uhľovodíkov sa taktiež líšia. Na rozdiel od tukového tkaniva došlo po skončení expozície k výraznému poklesu MOSH v pečeni. Výsledky expozície MOSH ukazujú výrazné zvýšenie absolútnej a relatívnej hmotnosti pečene, pričom tento účinok závisí tak od veľkosti dávky, ako aj od testovacej zmesi. Boli stanovené veľké rozdiely v schopnosti rozličných zmesí indukovať pečeňové granulómy. Najčastejšie pozorované rozdiely boli pri použití zmesi obsahujúcej najvyšší podiel n-alkánov, čo naznačuje že táto frakcia môže mať dôležitú úlohu vo vývoji pečeňových granulómov. Neboli pozorované žiadne účinky na imunitnú funkciu bez ohľadu na zmes alebo testovanú dávku.

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1090e