Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia potravinárstva

Bezpečnosť technicky čistého L-tryptofánu produkovaného Escherichia coli CGMCC 3667 pre všetky živočíšne druhy na základe dokumentácie predloženej spoločnosťou GBT Europe GmbH

07-03-2017

Technicky čistý L-tryptofán je doplnková látka produkovaná fermentáciou geneticky modifikovaným kmeňom E.coli. Panel FEEDAP vydal dve stanoviská vzťahujúce sa na bezpečnosť a účinnosť danej doplnkovej látky, z ktorých ale nemožno vyvodiť závery pre bezpečnosť pre cieľové živočíšne druhy, spotrebiteľov a životné prostredie. Dôvodom je nedostatočná charakterizácia genetickej modifikácie. Vzhľadom na predložené doplňujúce informácie od žiadateľa Európska komisia požiadala úrad o stanovisko k bezpečnosti technicky čistého L-tryptofánu ako doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat. Panel FEEDAP, na základe poskytnutých informácií o genetickej  modifikácií vrátane prítomnosti/absencie génov rezistentných voči antibiotikám v produkujúcom kmeni, dospel k záveru že L-tryptofán je ako doplnková látka bezpečný pre cieľové živočíšne druhy, spotrebiteľov aj životné prostredie.   

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4705


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood