Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Bezpečnosť doplnkovej látky Endofeed® DC pre výkrm nosníc, kurčiat, ošípaných a drobných druhov hydiny

09-03-2017

Endofeed® DC je prípravok endo-1,3(4)-β-glukanázy a endo-1,4-β-xylanázy, ktorý má byť použitý ako doplnková látka pre výkrm nosníc, kurčiat, ošípaných a drobných druhov hydiny. V predchádzajúcom posúdení bola stanovená bezpečnosť a účinnosť doplnkovej látky pre cieľové druhy zvierat, používateľov a životné prostredie. V rámci tohto posúdenia, žiadateľ poskytol testy bakteriálnej reverznej mutácie, mikronukleárny test in vitro a štúdiu subchronickej orálnej toxicity s cieľom riešiť bezpečnosť pre spotrebiteľov. Vzhľadom na nedostatky v opise výrobného procesu, charakterizácie prídavných látok a v prevedených toxikologických štúdiách panel FEEDAP nemohol dospieť k záveru týkajúceho sa bezpečnosti spotrebiteľov. Na základe doplňujúcich dát/informácií, poskytnutých žiadateľom, panel FEEDAP vydal stanovisko, ktoré je obsahom tohto dokumentu. S novými informáciami, týkajúcimi sa výroby a testovaných položiek, používanými v toxikologických štúdiách hodnotených v roku 2013 panel vyjadril potrebu novej genotoxickej štúdie, zatiaľ čo potvrdil vhodnosť testovaného predmetu v štúdií subchronickej orálnej toxicity. Žiadateľ predložil nové genotoxické štúdie, ktorých výsledky testov preukázali, že testované položky nemajú genotoxický potenciál. Na základe vykonaných a predložených testov panel FEEDAP vydal stanovisko o bezpečnosti doplnkovej látky pre spotrebiteľov.  Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4706

 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood