Facebook Statistics

Archív - štátna pomoc


Oznam

11-02-2014

Financovanie opatrení štátnej pomoci v roku 2014

28-01-2014
podľa nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 320/2011 Z. z. z programu Štátna pomoc rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2014 (schválené 2. PVM z 23.1.2014).
Rozhodnutie komisie z 21. 3. 2013

25-03-2013
o schválení schémy štátnej pomoci SA 35733 (2013/N) - úhrada časti spotrebnej dane z minerálnych olejov

Financovanie výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na opatrenia štátnej pomoci a národných podpôr v roku 2013

27-02-2013
Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odsúhlasila 31. januára 2013 plán výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2013 na štátnu pomoc a národné podpory.

Financovanie výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z programov Štátna pomoc, Národné podpory a Verejnoprospešné aktivity rozvoja vidieka v roku 2012

28-05-2012
Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odsúhlasila upravený rozpis výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2012.

Národná platná legislatíva účinná od roku 2012, uplatňovaná v roku 2014

21-10-2011
legislatíva súvisiaca s realizáciou aktuálnych schém štátnej a minimálnej pomoci

Výnos

13-01-2011
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č. 2357/2008 -100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení výnosu č. 1600/2009-100.

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood