Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie

04-02-2019

Nie je jedno, aké potraviny jedia naše deti. Ešte v roku 2016 sme predložili do vlády odporúčania pre nakupovanie surovín pre hromadné stravovanie. Cena by nemala byť jediným kritériom. Žiadne peniaze nestoja za to, aby sme hazardovali so zdravím našich detí. Zverejňujeme preto kompletný materiál Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie.

Celý materiál si môžete stiahnuť v PDF formáte tu:

Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie

OBSAH

 1. Úvod
  • Pozícia školských jedální
  • Pozícia výrobcov
  • Zovšeobecnené závery
  • Návrh opatrení
 2. Návrh minimálnych požiadaviek na kvalitu a iných parametrov obstarávaných surovín pre hromadné stravovanie podľa komodít
  • Mäso a mäsové výrobky
  • Mlieko a mliečne výrobky
  • Mlynské a pekárenské výrobky
  • Ovocie a zelenina a zemiaky
  • Vajcia
  • Konzervárenské výrobky

1) Úvod

Jednou zo spoločensky najdôležitejších úloh v súčasnosti je ozdravenie výživy obyvateľstva s dôrazom na najcitlivejšiu vekovú kategóriu – deti a mládež. Keďže existuje priame prepojenie medzi bezpečnosťou a kvalitou potravín, ktoré konzumuje obyvateľstvo a jeho zdravím a starostlivosťou o zdravie, je nevyhnutné zadefinovať požiadavky na bezpečnosť a kvalitu hlavných skupín potravín. Dôležitými faktormi ozdravenia výživy obyvateľstva je osvojenie si zdravých stravovacích návykov a tiež prevencia nutrične podmienených chorôb, podcenenie týchto faktorov môže mať negatívny dopad nielen zdravotný, ale aj ekonomický. Pri vytváraní správnych stravovacích návykov je potrebné prihliadať aj na dostupnosť potravín v danej krajine, tradície, zvyklosti, vyváženosť, chuťovú prijateľnosť a obľubu. Formovanie stravovacích návykom prebieha hlavne v rodinách avšak v tomto smere hrá významnú úlohu aj hromadné stravovanie (školstvo, zdravotníctvo, sociálna sféra, armáda, polícia, nápravné zariadenia, ústavy na výkon trestu), ktoré prispieva optimalizáciou výživových dávok a garantovaním kvality a bezpečnosti.

Základnou požiadavkou a úlohou vo hromadnom a školskom stravovaní je zachovať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín, používať potravinové komodity najvyššej kvality s vysledovateľnosťou pôvodu.

Cestou ku kvalitnému hromadnému a školskému stravovaniu je kontrolovaná kvalita vstupných surovín a vedecky zdôvodnené receptúry a výživové dávky pre jednotlivé vekové kategórie.

Zatiaľ čo optimalizované receptúry a výživové dávky pre rôzne vekové kategórie majú školské jedálne k dispozícii a nimi sa riadia, zabezpečovanie surovín je väčšinou živelné s minimálnou možnosťou zabezpečenia kontrolovanej kvality. Vedúce školských jedální zabezpečujú výber dodávateľa väčšinou pre jednotlivé komodity nie na základe garantovanej kvality, ale hlavne v zmysle pravidiel pre verejné obstarávanie, t.j. podľa ceny. Predpokladá sa, že situácia v oblasti hromadného stravovania je podobná.

Pri zabezpečovaní surovín pre hromadné stravovanie je nevyhnutné potraviny nakupovať v najvyššej kvalite, s vysledovateľnosťou pôvodu, zohľadňovať ich sezónnosť, preferovať potravinárske produkty regionálnych výrobcov a zachovávať ich vlastnosti tak, aby zabezpečovali výživové potreby stravníkov.

Významnú úlohu pri realizácii obstarávania potravín a surovín pre potreby hromadného stravovania zohráva správne zatriedenie alebo klasifikácia potravín a surovín do jednotlivých kategórií. Na zatriedenie výrobkov do skupín (kategórií) sa požívajú rôzne hľadiská, najčastejšie sa potraviny a suroviny rozdeľujú podľa pôvodu na rastlinné a živočíšne a ďalej na jednotlivé podskupiny. Je dôležité pri zadávaní predmetu verejného obstarávania nekombinovať navzájom nepríbuzné skupiny potravín (napr. mäso a spracovanú zeleninu alebo ovocie a mliečne výrobky). Kombináciou takto nezlučiteľných skupín môže dôjsť k vylúčeniu výrobcov týchto produktov, nakoľko tí nemusia byť schopní dodať všetky požadované skupiny. Následne potom vstupuje distribútor ako ďalší článok dodávateľského reťazca a medzistupeň vysledovateľnosti, ale tiež sa predlžuje čas od výroby po dodanie do jedální. Kategorizácia by preto mala byť čo najpodrobnejšia resp. zlučovať skupiny, ktoré sú si príbuzné ako je napr. hovädzie a bravčové mäso a výrobky z nich, hydinové mäso a hydinové výrobky už posudzovať ako samostatnú skupinu. Otázne zostáva spájať čerstvé ovocie a zeleninu so spracovaným ovocím zeleninou, keďže pestovatelia nemusia byť súčasne spracovateľmi a to ich opätovne môže vylúčiť z účasti vo verejnom obstarávaní.

Najvýznamnejším faktorom, ktorý ovplyvňuje kvalitu obstarávaných surovín je stanovenie minimálnych požiadaviek na kvalitu alebo iných parametrov v opise predmetu verejného obstávania. Pri stanovovaní minimálnych požiadaviek na kvalitu a ďalších parametrov pre jednotlivé komoditné skupiny je v prípade školského stravovania nevyhnutné prihliadať na všeobecné princípy aplikácie Materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie. Stanovenie minimálnych požiadaviek na kvalitu nielen v školskom ale aj hromadnom stravovaní by malo primárne vychádzať z požiadaviek stanovených legislatívou (aktuálne platná legislatíva upravujúca požiadavky na jednotlivé vybrané komodity sa nachádza v prílohe), prípadne tieto požiadavky sprísniť, ak je to nevyhnutné tak, aby to malo priaznivý účinok na zdravie stravníkov resp. by zvyšovalo výživovú hodnotu jedla.

Čo sa týka pôvodu jednotlivých surovín a potravín, pri aktuálne platnej legislatíve nie je možné priamo uprednostňovať suroviny a potraviny domáceho pôvodu. Avšak z dôvodu zachovania čerstvosti je vhodné skrátiť odbytový reťazec, eliminovať poškodenie potravín alebo surovín spôsobené dlhotrvajúcim dovozom, v ideálnom prípade odoberať suroviny a potraviny priamo od evidovaných výrobcov a predajcov podľa príslušnej legislatívy Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Dôležitou podmienkou pre dodávanie potravín a surovín do hromadných a školských jedální je, aby dodávatelia boli fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú registrované orgánmi úradnej kontroly potravín a spĺňali podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dodávané potraviny musia spĺňať požiadavky stanovené legislatívou pre danú komoditnú kategóriu, musia byť označené v súlade s platnou legislatívou.

Pri realizácii dodávok je nevyhnutné vykonať kontrolu preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti napr. overením aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti.

Keďže problematika bola primárne riešené pre potreby školského stravovania bol vykonaný prieskum v školských jedálňach a následne u výrobcov.

Pozícia školských jedální

Pre zistenie názorov a požiadaviek vedúcich školských jedální na možnosť výberu a kvalitu dodávaných surovín bol zrealizovaný dotazníkový prieskum reprezentatívnej vzorky respondentiek podľa veľkosti školskej jedálne.

Z prieskumu vyplynulo, že výber dodávateľov surovín vykonávajú v 80 % vedúce školských jedální. Zvyšných 20 % obstarávaní vykonávajú školy alebo zriaďovatelia. Výberové konanie sa realizuje pre jednotlivé komodity, väčšinou formou výberu z cenových ponúk.

Na základe prieskumu vedúce školských jedální deklarujú záujem o:

 • slovenské, regionálne, miestne, čerstvé kvalitné suroviny (od miestnych výrobcov i farmárske produkty, takmer 90 %)
 • potraviny so Značkou kvality SK
 • potraviny vyrobené pod väčšou kontrolou – s garanciou kontrolovanej kvality
 • akceptujú i vyššiu cenu takýchto potravín
 • uprednostnili by štandardných dodávateľov podľa komodít schopných dodávok na miesto (nemajú dobrú skúsenosť s centrálnou dodávkou všetkých komodít).

Pozícia výrobcov

Podrobné výsledky prieskumu boli prezentované slovenským výrobcom a z diskusie s nimi vyplynulo, že:

 • niektorí majú záujem a deklarujú ochotu prispôsobiť svoje produkty v sortimente, kvalite, spôsobe balenia, veľkosti balenia požiadavkám školského stravovania
 • sú vo väčšine komodít schopní zabezpečiť distribúciu priamo do školských jedální v regióne, prípadne cez odbytové združenie i v SR
 • majú záujem o vstup do komoditného odbytového združenia s regionálnou, prípadne celoslovenskou pôsobnosťou.

Zovšeobecnené závery

Na základe prieskumov, požiadaviek vedúcich školských jedální, možností výrobcov, konzultácií a vedeckých poznatkov o vplyve výživy na zdravie s prihliadnutím na odporúčané výživové dávky boli ako základné kritériá kvality na suroviny pre školské stravovanie vybrané:

 1. Čerstvosť, zachovanie výživovo cenných látok v surovine a minimalizácia možnosti nárastu nežiaducej mikroflóry.
 2. Vylúčenie rezíduí pesticídov alebo minimalizácia použitia syntetických prídavných látok alebo chemických prípravkov na ochranu rastlín .
 3. Vyšší stupeň kontroly, garancie deklarovanej kvality a bezpečnosti.

Návrh opatrení

 • vypracovať súhrn minimálnych požiadaviek na kvalitu a iných parametrov obstarávaných surovín pre hromadné stravovanie podľa komodít ako rozhodujúcich parametrov pre ich obstarávanie na úrovni jedální a ich zriaďovateľov (návrh je súčasťou tohto materiálu),
 • využiť existujúce odbytové združenia a podporiť vznik regionálnych komoditných alebo viackomoditných odbytových združení schopných dodávať produkty spĺňajúce minimálne definované parametre pre jednotlivé produkty,
 • hľadať možnosti realizácie priamych dodávok od miestnych regionálnych dodávateľov,
 • realizovať vzdelávanie osôb vykonávajúcich obstarávanie surovín a výber dodávateľov pre školské jedálne zamerané na správnu aplikáciu kritérií bezpečnosti a kvality surovín pre hromadné a školské stravovanie (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky môže poskytnúť súčinnosť prostredníctvom podriadenej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky).
 • zvážiť úpravu legislatívy vzhľadom na nastavenie váhových kritérií vyhodnocovania verejného obstarávania potravín a to tak, že zohľadnenie ceny bude predstavovať 40 % a zohľadnenie kvality obstaraných potravín 60%.
 • Realizácia navrhnutých opatrení bude prínosom nielen pre skvalitnenie hromadného stravovania a zdravie obyvateľstva, ale mala by priniesť i zvýšený odbyt pre slovenské potraviny a miestnych výrobcov.

2) Návrh minimálnych požiadaviek na kvalitu a iných parametrov obstarávaných surovín pre hromadné stravovanie podľa komodít

Mäso a mäsové výrobky

 1. Robiť obstarávanie zvlášť pre jednotlivé druhy mias a zvlášť pre hydinové výrobky a zvlášť mäsové výrobky. Nezlučovať obstarávanie pre mrazené výrobky s hydinovým mäsom, zeleninou a rybami, ale robiť samostatné obstarávanie pre hydinové mäso, samostatné pre ryby a samostatné pre zeleninu.
 2. Do zmluvných podmienok zakotviť možnosť okamžitej výpovede pri porušení podmienok uvádzaných v nasledujúcich bodoch.
 3. Preferovať nákup tovaru so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou Značkou kvality SK na produkt, ktorý je predmetom obstarávania, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.
 4. Požiadavky na hydinové mäso:
 • nakupovať čerstvé mäso, nie mrazené mäso, bez prívlastkov krehčené, šťavnaté, solené, mäsový prípravok,
 • vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/3,
 • vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:
 1. úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako hydinový bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,
 2. čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení prevádzky podľa bodu a).
 3. kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou
 1. Požiadavky na hydinové mäsové výrobky:
 • vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/5,
 • vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:
  1. úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako hydinový bitúnok a výroba hydinových mäsových výrobkov (kumulatívne) vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, pokiaľ výrobca nedisponuje vlastným hydinovým bitúnkom je potrebné dodať úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne na výrobu hydinových mäsových výrobkov vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR spolu s úradne overeným rozhodnutímo schválení prevádzkarne ako hydinový bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR od dodávateľa suroviny,
  2. čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení prevádzky podľa bodu a),
  3. kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

6.        Požiadavky na bravčové a hovädzie mäso:

 • nakupovať čerstvé, nie mrazené ani rozmrazené mäso,
 • vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/3,
 • vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:
  1. úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,
  2. čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),
  3. kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

7.        Požiadavky na mäsové výrobky:

 • vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/3,
 • vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:
  1. úradne overené rozhodnutie o schválení bitúnku a výroby mäsových výrobkov (kumulatívne)vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, pokiaľ výrobca nedisponuje vlastným bitúnkom je potrebné dodať úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne na výrobumäsových výrobkov vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR spolu s úradne overeným rozhodnutím o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR od dodávateľa suroviny,
  2. čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku a výroby mäsových výrobkov (kumulatívne) podľa bodu a),
  3. kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Mlieko a mliečne výrobky

 1. Preferovať nákup tovaru so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou Značkou kvality SK na produkt, ktorý je predmetom obstarávania, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.
 2. Vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:
  1. úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzky vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,
  2. čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení prevádzky podľa bodu a),
  3. kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.
 1. Požiadavky na mlieko:
 • preferovať pasterizované mlieko,
 • vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/5,
 • minimálny obsah tuku 1,5%
 1. Požiadavky na mliečne výrobky:
 • syry bez rastlinných tukov, farbív, konzervačných látok a iných prísad
 • jogurty a kyslomliečne výrobky s obsahom minimálne 106 viabilných mliečnych baktérií probiotického charakteru v 1 ml, bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm a konzervačných látok,
 • ochutené mlieko a fermentované mliečne výrobky musia mať min. 90% mliečnej zložky a max. 7% cukru (v prípade školského stravovania) alebo medu, bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm a konzervačných látok,
 • vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/5.

Mlynské a pekárenské výrobky

 1. Preferovať nákup tovaru so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou Značkou kvality SK na produkt, ktorý je predmetom obstarávania, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.
 2. Vyžadovať doloženie kópie udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.
 3. Požiadavky na chlieb, pečivo:
 • iba čerstvé, a nedopekané výrobky,
 • vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/2,
 • bez obsahu konzervačných látok, syntetických farbív a dochucovadiel,
 • prihliadať na vzdialenosť od miesta dodania.

4.  Požiadavky na cestoviny:

 • bez obsahu konzervačných látok, syntetických farbív a dochucovadiel,
 • v prípade sušených cestovín vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/3,
 • v prípade čerstvých cestovín vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/2.

5.        Požiadavky na mlynské výrobky:

 • bez obsahu konzervačných látok, syntetických farbív a dochucovadiel,
 • vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/3.

Ovocie a zelenina a zemiaky

 1. Preferovať výrobky mierneho pásma so zvýšenou úrovňou kontroly od výroby až po ponúkanie na predaj, napríklad pod Značkou kvality SK, prípadne inou obdobnou značkou alebo certifikátom kvality.
 2.  Vyžadovať doklad o evidencii v registri podnikateľov s ovocím a zeleninou vydaný Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR podľa čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 543/2011 a výsledok z poslednej kontroly.
 3. Vyžadovať doklad o vykonanom rozbore plodov na prítomnosť nežiaducich látok (ťažké kovy, rezíduá pesticídov, dusičnany) akreditovaným laboratóriom alebo výskumným ústavom.
 4. Vyžadovať doloženie kópie rozhodnutia o udelení Značky kvality SK alebo podobnej značky alebo certifikátu kvality.
 5. Požiadavky na ovocie a zeleninu:
 • preferovať produkty z integrovanej alebo ekologickej produkcie (prípadne doložiť certifikát o bio produkcii); v prípade nedostupnosti odoberať produkty konvenčnej produkcie,
 • odporúča sa pri sezónnych produktoch preferovať čerstvé produkty zo spádovej oblasti škôl;
 1. Ovocné a zeleninové nápoje:
 • preferovať čerstvé šťavy s obsahom 100 % ovocia mierneho pásma alebo zeleniny, ktoré spĺňajú požiadavky legislatívy t.j. do ktorých nebol pridaný cukor, sladidlá, farbivá, arómy a konzervačné látky.
 1. Sirupy:
 • min. 50% ovocnej zložky,
 • bez prídavku syntetických farbív a aróm, bez konzervačných látok.
 1. Zemiaky:
 • odoberať produkty konvenčnej produkcie, v prípade ponuky produktov z integrovanej alebo ekologickej produkcie (prípadne doložiť certifikát o bio produkcii) preferovať tieto produkty
 • odporúča sa pri sezónnych produktoch preferovať čerstvé produkty zo spádovej oblasti škôl
 • pri skladovaných produktoch musia byť tieto bez použitia chemických konzervačných látok a prostriedkov proti klíčeniu.

Vajcia

 1. Preferovať nákup tovaru so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou Značkou kvality SK na produkt, ktorý je predmetom obstarávania, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.
 2. Iba vajcia pochádzajúce zo schválených a kontrolovaných chovov.
 3. Vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:
  1. úradne overené rozhodnutie o schválení farmy pre chov nosníc vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,
  2. čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení farmy podľa bodu a)
  3. kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.
 1. vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/7 (znamená dodanie čerstvých vajec nie starších ako 4 dni).

Konzervárenské výrobky

 1. Preferovať nákup tovaru so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou Značkou kvality SK na produkt, ktorý je predmetom obstarávania, prípadne podobnou značkou ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.
 2. Vyžadovať doloženie kópie udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.
 3. Bez pridaných konzervantov, syntetických sladidiel, farbív a dochucovadiel.
 4. Vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynulo viac ako 1/3.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood