Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výzva na prihlásenie kandidátov na generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu

23-03-2023

Požiadavky na kandidáta

Doklady predkladané kandidátom:

 • štruktúrovaný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne všetky doterajšie zamestnania, pozície a členstvá v orgánoch obchodných spoločností, organizácií, hnutí, či spolkov vrátane členstva v politických stranách a hnutiach
 • zdôvodnenie kandidatúry na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (motivačný list) v rozsahu jednej normostrany textu, vlastnoručne podpísané
 • čestné vyhlásenie obsahujúce vyhlásenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, spôsobilosti na právne úkony a pravdivosti všetkých uvedených údajov
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to uvedené na osobitnom dokumente ako súčasť dokladov priložených k návrhu kandidáta
 • úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa
 • súhlas kandidáta na generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu so zverejnením projektu vypracovaný podľa vzoru zverejneného vo výzve
 • vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov vypracované podľa vzoru zverejneného vo výzve
 • projekt vypracovaný na základe kritérií zverejnených vo výzve

Téma a rozsah projektu:

 • predloženie projektu „Koncepcia riadenia a rozvoja Slovenského pozemkového fondu“ v rozsahu do 6 strán textu. Koncepcia musí obsahovať samostatnú časť návrhov protikorupčných opatrení a transparentného systémového nastavenia SPF.
 • Technické požiadavky k návrhu projektu: rozsah celého projektu: minimálne 4 strany, maximálne 6 strán, formát A4, písmo: Times New Roman, veľkosť písma - 12, riadkovanie - 1,5.

Hodnotiace kritériá:

 • odborné a osobnostné predpoklady kandidáta 0 – 70%
 • komplexnosť a vecnosť projektu 0 – 30%

Podrobnejší popis hodnotenia k odborným a osobnostným predpokladom kandidáta:

 1. vzdelanie a odbornosť – 10%
 2. manažérske zručnosti – 16%
 3. motivácia uchádzača – 14%
 4. jazykové, komunikačné, prezentačné a iné relevantné zručnosti – 10%
 5. integrita uchádzača a riziko konfliktu záujmov – 20%

Podrobnejší popis hodnotenia ku komplexnosti a vecnosti projektu:

 1. komplexnosť projektu – 7%
 2. kvalita analýzy silných a slabých stránok organizácie a navrhovaných riešení – 8%
 3. spolupráca a komunikácia dovnútra úradu, s občanmi a výkonnou mocou – 7%
 4. protikorupčná agenda a konflikt záujmov na Slovenskom pozemkovom fonde – 8%

Doplňujúce informácie:

 • lehota na doručenie návrhov: do 6. apríla 2023 s označením obálky: „Návrh na kandidáta na generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu“ – neotvárať (v stanovenej lehote je rozhodujúci dátum doručenia, nie odoslania návrhu s požiadavkami na kandidáta),
 • adresa na doručovanie návrhov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Dokumenty

 

​Zoznam uchádzačov/kandidátov v abecednom poradí

Titul, meno a priezvisko Životopis Projekt
Ing. Marián Bulla Životopis (PDF, 37Kb) Projekt (PDF, 192Kb)
Ing. Ľubomír Havierník Životopis (PDF, 147Kb) Projekt (PDF, 218Kb)
Ing. Michal Hutník Životopis (PDF, 325Kb) Projekt (PDF, 286Kb)
Ing. Peter Marušák Životopis (PDF, 48Kb) Projekt (PDF, 250Kb)
JUDr. Ivan Paško Životopis (PDF, 93Kb) Projekt (PDF, 225Kb)
Mgr. Jana Štilichová Životopis (PDF, 46Kb) Projekt (PDF, 232Kb)

 

Verejné vypočutie

Zloženie komisie:
Predseda komisie:
Ing. Zuzana Nouzovská
Tajomník komisie: PhDr. Miroslav Rafaj, MBA

Členovia komisie:
1. Mgr. Martin Illáš
2. Ing. Július Jakab
3. Ing. Branislav Vlčko
4. Ing. Mária Machová, PhD.
5. doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc.
6. Ing. Ľuboš Kostelanský

Tematické okruhy otázok
vzdelanie a odbornosť
manažérske zručnosti
motivácia uchádzača
jazykové, komunikačné, prezentačné a iné relevantné zručnosti
integrita uchádzača a riziko konfliktu záujmov
projekt

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood