Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Vykonali sme úradné testy spišských párkov

21-12-2017

Prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS SR) sme vykonali úradné kontroly spišských párkov s chráneným označením „Zaručená tradičná špecialita“.

  • Tri výrobky plne v súlade s receptúrou
  • U troch výrobkov bolo zistené nižšie percento čistých svalových bielkovín
  • V dvoch úradných vzorkách bolo zistené farbivo košenilová červená E 120
  • ŠVPS historicky prvýkrát pozastaví jedno oprávnenie na výrobu spišských párkov

„Ochrana spotrebiteľov je pre nás na prvom mieste. Okamžite po medializovaní informácie o testoch spišských parkov sme preto odobrali vzorky. Na základe výsledkov testov sme prijali opatrenia smerujúce k bezodkladnej náprave. U jedného výrobcu sme dokonca historicky prvýkrát pristúpili k pozastaveniu platnosti chráneného označenia kontrolným orgánom.  Napriek nezrovnalostiam s receptúrou u  niektorých výrobkov, všetky testované vzorky boli bezpečné,“ uviedla vicepremiérka a ministerka Gabriela Matečná. Tri výrobky značiek Baron od Púchovského mäsového priemyslu, Tesco od Púchovského mäsového priemyslu a Billa od Taurisu absolútne spĺňali všetky parametre receptúry. Výrobok spoločnosti Maroš mal nižší obsah tuku a viac mäsovej zložky, čiže viac chudého mäsa, ako stanovuje receptúra. Výrobca tak nevyužil možnosť použiť mäso tučnejšie.

U troch výrobkov zistili potravinoví inšpektori nižšie percento čistých svalových bielkovín ako pripúšťa receptúra. Tento ukazovateľ charakterizuje výrobok z hľadiska obsahu svaloviny – mäsa. Išlo o výrobky spoločností Cimbaľák a Mecom Lučenec. V dvoch úradných vzorkách bola zistená prítomnosť farbiva košenilová červená E120 (karmína). Išlo o výrobky spoločností Cimbaľák a Berto.

Vzhľadom na kombináciu viacerých závažných porušení Štátna veterinárna a potravinová správa s okamžitou platnosťou pozastavuje spoločnosti Cimbaľák chránené označenie „Zaručená tradičná špecialita – Spišské párky“. Jej spišské párky budú stiahnuté z trhu a firma nebude môcť spišské párky vyrábať až do preukázania výroby podľa stanovenej receptúry. V prípade spoločnosti Berto bol podiel čistých svalových bielkovín výrazne vyšší ako stanovuje receptúra, čo preukazuje neopodstatnenosť použitia farbiva E 120 využívaného na dofarbovanie mäsových výrobkov.

ŠVPS kontrolovala aj prítomnosť sóje. V spišských párkoch spoločnosti Mecom Lučenec boli zaznamenané stopové, teda zvyškové prvky sóje. „Išlo o úroveň limitu detekcie laboratória a teda pravdepodobne k nemu došlo v procese výroby alebo prostredníctvom pridávaných surovín, ktoré boli do Spišských párkov použité. Sója ako surovina zvyšujúca podiel bielkovín nebola prítomná v žiadnej vzorke,“ uviedol Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS.

„V prípadoch, kde došlo k pochybeniam výrobcov v neprospech spotrebiteľa začne ŠVPS správne konanie a spoločnosti budú musieť bezodkladne zrealizovať nápravné opatrenia,“ dodala Gabriela Matečná. ŠVPS vykonala úradné testy Spišských párkov značiek Baron (výrobca púchovský mäsový priemysel), Berto, Billa (výrobca Tauris), Cimbaľák, Maroš, tri vzorky značky Mecom v dvoch odlišných baleniach, Tesco (výrobca Púchovský mäsový priemysel).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood