Facebook Statistics

Aktuality

Všetky údaje o svetových lesoch na jednom mieste

06-05-2021

Pre efektívny boj proti klimatickým zmenám a odlesňovaniu sú potrebné presné a transparentné informácie o svetových lesoch. Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) bola vydaná publikácia Globálne hodnotenie lesných zdrojov 2020, ktorá skúma stav svetových lesov a hodnotí využívanie a riadenie lesných zdrojov počas obdobia rokov 1990 – 2020. FAO monitoruje a hodnotí lesné zdroje v 5 - 10-ročných intervaloch od roku 1946, čím prináša dôležité informácie v celosvetovom meradle. 

FAO zároveň sprístupnilo novú digitálnu platformu, ktorá obsahuje množstvo informácií o svetových lesných zdrojoch a poskytuje prístup k otvoreným údajom o lesných zdrojoch na národnej, regionálnej a globálnej úrovni. 

Publikáciu nájdete na stránke: http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9825en/

Digitálnu platformu nájdete na stránke: https://fra-data.fao.org


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood