Facebook Statistics

Aktuality

Všeobecné informácie k brexitu

30-05-2019

Vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie malo v nadväznosti na notifikáciu britskej vlády podľa čl. 50 Zmluvy o Európskej únii nastať k 29. marcu 2019. Spojené kráľovstvo sa tak od 30. marca 2019 malo stať treťou krajinou. Vzhľadom na vnútropolitický vývin v Spojenom kráľovstve, v prípade, že Spojené kráľovstvo neschváli Dohodu o vystúpení, ani nepožiada o časovo dlhšie predĺženie členstva v EÚ, nastane 31. októbra 2019 odchod UK z EÚ bez Dohody, tzv. tvrdý brexit. Nejasnosti okolo brexitu pretrvávajú a vytvárajú množstvo neistôt, ako aj tlak byť pripravený na všetky potenciálne alternatívy, čo sťažuje úlohu členských štátov a zneisťuje súkromný sektor, ako aj občanov.   

Vláda SR prijala k brexitu už viacero materiálov. Príprave SR na brexit je venovaná pozornosť od momentu notifikácie čl. 50, a to vo viacerých formátoch založených na medzirezortnej koordinácii (najmä na úrovni riaditeľov/generálnych riaditeľov pre zahraničné vzťahy, na úrovni štátnych tajomníkov, ako aj v rozšírenom formáte o zástupcov súkromného sektoru).

Vláda SR schválila 30. januára 2019 materiál „Príprava vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody - aktuálne priority“ https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/17512/1

Následne bol 27. marca 2019 NR SR schválený Zákon č. 83/2019 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody. Z pohľadu rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tento zákon upravuje oblasti:

  • uznávania vzdelania a odbornej kvalifikácie veterinárnych lekárov, ktoré boli získané v Spojenom kráľovstve a novelizuje príslušnú legislatívu (článok VII.) a
  • správnych poplatkov v súvislosti so Zákonom o rastlinolekárskej starostlivosti a príslušnej legislatívy (článok XVI.).  

Z pohľadu opatrení a procesov, ktoré bude potrebné nakoniec reálne prijať, zostáva kľúčovým naďalej vývin na vnútropolitickej scéne samotného Spojeného kráľovstva.

 Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood